Duza role odgrywaja systematyczne zafalszowania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dużą rolę odgrywają systematyczne zafałszowania pamięci, którym nadano nazwy złudzeń i omamów pamięciowych. 1. Przez złudzenie pamięciowe rozumiemy. zniekształcenia wspom- nień wywołane przez patologiczny afekt. Są one analogiczne do złudzeń pamię- ciowych zdarzających się w warunkach prawidłowych, z tą tylko różnicą, że w jednym przypadku czynnikiem wpływającym na zniekształcenie wspomnień jest afekt patologiczny, a w drugim silny afekt fizjologiczny. Tak np. paranoicy i schizofrenicy z zespołem paranoidalnym przeistaczają z zasady swoje wspom- nienia pod. wpływem afektów związanych z ich urojeniami prześladowczymi czy ksobnymi. Szczególnie te ostatnie opierają się w błędnym tłumaczeniu zgodnych z rzeczywistością spostrzeżeń zachowanych w pamięci, na złudzeniach pamięciowych. Tak np. chorzy w podnieceniu maniakalnym przedstawiają za- targ z otoczeniem; którego byli niewątpliwymi sprawcami, w taki -sposób, jak gdyby byli ofiararńi napaści, przy czym głusi są na wszelkie dowody ich winy. Tak samb. melancholicy z urojeniami grzeszności wyolbrzymiają jakieś błahe przewinienie do rozmiarów grzechu śmiertelnego lub przestępstwa. Złudzenia pamięciowe odznaczają się czasem wielką trwałością. Mianowicie zdarza się często, że już po ustąpieniu ostrej psychozy, w czasie której chory był napast- liwy i kłótliwy, utrzymuje on nadal, że brutalizowano go w chorobie, chociaż wiadomo, że to on był napastnikiem i że obchodzono się z nim bez zarzutu. Tutaj należą złudzenia pamięciowe polegające na przywłaszczaniu sobie prze- żyć drugich ludzi (appersonisatio). Sch,izofrenicy np. czasem twierdzą, że coś przeżyli, co istotnie się zdarzyło, ale nie im, tylko innym chorym. 2. Omamy pamięciowe polegają na przekonaniu chorego, że rzeczy- wiście przeżył to, co jest zmyśleniem, fantazją .. Zacierają się tu granice między wytworami marzeń na Jawie a rzeczywistymi przeżyciami. Omamy pamięciowe różnią się od konfabulacji siłą przekonania, chociaż przyznać trzeba, że w prak- tyce spotyka się nierzadko przejścia między tymi zjawiskami. Konfabulacje. mają na celu pokryć luki pamięciowe, podczas gdy omamy pamięciowe stano- wią jakby nadprodukty. Są to jakby wyobrażenia wytwórcze, do których dołą- czyły się sądy realizujące. [hasła pokrewne: , ból pleców, catering dietetyczny, Stomatolog Kraków ]

Comments are closed.