PAMIEC Podnosi sie wielokrotnie, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PAMIĘĆ Podnosi się wielokrotnie, że pamięć, podobnie jak wszystkie inne czynności psy- chiczne, jest funkcją mózgu jako całości i że nie ma .rzekomo miejsca w mózgu, które można by poczytać za ośrodek pamięci na wzór takichże ośrodków mowy, czucia, r chu itd. Penfield i lVIilner dokonali odkrycia (1958), które być może pod- waży nas se zapatrywania. Operacje neurochirurgiczne wykazały mianowicie, że hip pocampus i gyrus hippocampi trzeba by uznać za ośrodki zdolności zapamiętywa- nia. Obustronne usunięcie tych części kory mózgowej prowadzi do utraty zdolności zapamięt wania, natomiast jednostronne uszkodzenie nie pociąga za sobą tych na- stępstw. chory po takim zabiegu nie jest zdolny utrwalić w swojej pamięci dopiero co przeż tych zdarzeń, poza tym ma niepamięć wsteczną bardzo rozległą. Szczegó- łowe bad mia psychologiczne wykazały, że chory zdolny jest przypomnieć sobie do- kładnie rszystkie dawniejsze przeżycia, nie ma również zaburzeń uwagi, nie obniża się jego oraz inteligencji, mowa jego jest bez zarzutu, w szczególności nie doznaje uszczerb u słownik wyrazów, chory nie traci również nabytych zdolności. Zabiegi operacyj e dotyczyły przypadków padaczki z umiejscowieniem ognisk drgawkorod- nych w Itippocampus i w gyrus hippocampi. Zabiegi okazały się skuteczne, gdyż napady adaczkowe ustały, jednakże chorzy, chociaż byli zdolni do pracy, odczuwali przykro utratę zdolności zapamiętywania. Penfield i Milner przestrzegają dlatego przed po lejmowaniem obustronnej operacji. Nie wiemy na razie, jaka jest trwałość tego usz rodzenia czynności pamięciowej i czy następuje kompensacja utraconej funkcji. śpostrzeźenia te mają jednak doniosłe znaczenie teoretyczno-naukowe, gdyż rzucają wiatło na neurofizjológiczne warunki zdobywania nabytków pamięciowych. W po rzednich rozważaniach na temat świadomości mowa była niejednokrotnie O zjawiskach pamięci. Pamięć zdaje się być właściwością wszelkiej tkanki żywej, w szczególności nerwowej. Leży ona u podstaw odruchowości warunkowej i czyn- ności psychicznych automatycznych. Z analizy. fenomenologicznej wynika, że treść pamięci powstaje z przetworzenia się przeżyć świadomych, tak jak gdyby energia psychiczna dynamiczna przeistaczała się w potencjalńą i na odwrót. Tego rodzaju wyniki dociekań teoretycznych powinny być podstawą badań praktycznych nad pamięcią. [przypisy: , depilacja laserowa Łódź, badania psychologiczne, korekcja wzroku ]

Comments are closed.