Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Znaczne wychudniecie to czasami jeden

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Znaczne wychudnięcie to czasami jeden z pierwszych objawów gruźlicy płuc. Taki stan spotyka się nieraz w gruźlicy płuc w wieku szkolnym przedszkolnym jako jeden z objawów niewyraźnego na ogół obrazu kli- nicznego, który się objawia bladością powłok zewnętrznych, stanami pod- gorączkowymi, brakiem łaknienia, zahamowaniem wzrostu itd. Chory na gruźlicę płuc może jednak – przynajmniej w pewnym okresie cho- roby – być dobrze odżywiony pomimo nawet rozpadowego charakteru gruźlicy. Dobry stan odżywienia i dobry ogólny stan chorego stwierdza się nieraz w gruźlicy u niemowląt i małych dzieci, pomimo nawet roz- ległych zmian w płucach. Duże zmiany rozpadowe w płucach stwierdza się przy nadmiemym stanie odżywienia również w gruźlicy płuc oty- Iych. Ogólna budowa bywa u chorych na gruźlicę płuc często wątła, nieraz jednak na gruźlicę płuc zapadają, jak zauważył już Laetinec, także osoby silnie zbudowane, a: akrobaci i atleci są nawet bardzo skłonni do gruźlicy. Najczęściej spostrzega się w gruźlicy płuc typ poraźny klatki piersiowej (thorax paralyticus, tom II). Staje się on wyraźniejszy w późniejszych okresach gruźlicy płuc, gdy nastąpi wychudnie nie i zanik mięśni. W innych przypadkach dopiero wyniszczenie chorego doprowa- dza do powstania znamiennej klatki piersiowej poraźnej, której wten- czas nadaje się miano klatki suchotniczej. Spostrzega się wszakże u chorych na gruźlicę płuc l inne typy klatki piersiowej, żaden bowiem typ, nawet silna klatka piersiowa, nie wyłącza rozwoju gruźlicy płuc. U chorych na gruźlicę płuc powstają często zniekształcenia klatki: piersiowej, wywołane samą sprawą gruźliczą w płucach. Mianowi- cie spostrzega się u nich nierzadko asymetrię, która może być róż- nego stopnia, czasami tak nie znaczna, że wykrywa się ją jedynie pod- czas głębokiego oddychania chorego, i to nieraz tylko przy kojarzeniu metody oglądania z obmacywaniem. Asymetria może dotyczyć całej po- łowy klatki piersiowej lub jest tylko częściowa, np. w postaci zapadnięcia jednej z okolic nadobojczykowych lub podobojczykowych . [podobne: , filtry do wody, rehabilitacja, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off