Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

Niepamięć histeryczna.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niepamięć histeryczna może się rozciągać również na całe okresy czasu, naśladując w ten sposób prawdziwą, a więc organiczną niepamięć. Różnica polega na tym, że niepamięć histeryczna dotyczy okresów życia, gdy nie było jeszcze żadnych zaburzeń psychicznych, podczas gdy niepamięć prawdziwa – z wyjątkiem zespołu Korsakowa – dotyczy z zasady okresu; gdy zmienione było chorobliwie sensorium. Tylko w tych przypadkach mamy właściwie prawo mówić o niepamięci prawdziwej (amnesia vera). Dotyczy ona okresu, gdy świadomość była ilościowo w znacznym stopniu albo też jakościowo zmieniona. A więc gdy świadomość była zniesiona (coma), gdy był stan półprzytomności (sopor) albo silniejszej senności (somnolentia), gdy pole świadomości było silnie zwężone, a ponadto gdy świadomość była zamącona jak w majaczeniu lub splątaniu albo przestawiona na osobowość rozszczepienną jak w zamroczeniu – we wszystkich tych przypadkach można później stwierdzić albo niepamięć całkowitą (amnesia totalis), albo czasem niepamięć tylko fragmentaryczną, cząstkową (amnesia partialis). Chory po ocknięciu ze stanu nieprzytomności, a także po przejaśnieniu świadomości po przebytej psychozie, nie wie gdzie jest, skąd się tu wziął i co się działo. Szukając w pamięci dochodzi w swoich wspomnieniach do pewnej chwili, po czym wątek wspomnień się urywa. Dla oceny minionego okresu brak mu punktu zaczepienia. Jeżeli stan psychotyczny trwał dłuższy czas, np. szereg tygodni, to chory ulega złudzie, że chodziło o okres znacznie krótszy, jakby tylko o zwykłą mocno przespaną noc. Niepamięć prawdziwa może być również następstwem wybuchów wściekłości albo u chorych umysłowo, albo u psychopatów. W tych ostatnich przypadkach, mimo podłoża psychopatycznego, uważa się afekt ten za fizjologiczny, chociaż znacznie odchylony w kierunku pogranicza z chorobą. Jeżeli niepamięć nie jest całkowita, to pozostają wysepki wspomnień, albo też ogólne wspomnienia całości, w podobny sposób zamazane “jak nasze wspomnienia z marzenia sennego. Podobieństwo to posuwa się dość daleko. Czasem już po ocknięciu chory pamięta jeszcze dość dużo i może złożyć nawet pewne zeznania, po pewnym czasie jednak wspomnienia te zacierają się i nikną. Kiedy indziej bywa odwrotnie: w pierwszej chwili chory nic sobie nie przypomina z okresu zakłóconego sensorium, po pewnym czasie urywki wspomnieli mogą jednak z niepamięci wyłonić się, zwłaszcza gdy przypominamy mu działanie jego w tym okresie. I tutaj, jak w symulacji tudzież w histerii, może się zdarzyć, że zapomnieniu ulegają przeżycia przykre albo obciążające chorego. Ma to ogromne znaczenie w praktyce sądowo-psychiatrycznej, gdyż władze śledcze z natury rzeczy odnoszą się z powątpiewaniem do wybiórczego wyglądu takich luk pamięciowych. [przypisy: artykuły fryzjerskie, wkładki sfp, kabiny toaletowe]

Comments Off

Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

Niepamięć histeryczna.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Barwienie prątków gruźlicy Odczynniki 1. macierzysty roztwór błękitu nocy (Nachtblau Griibler) o składzie: Błękit nocy 5 g 95% alkohol etylowy 100 g Przy sporządzaniu roztworu wstrząsa się go kilkakrotnie w ciągu dnia, po czym odstawia się przynajmniej przez noc dla osadzenia się nieroz- puszczalnych składników. 2. roztwór barwiący: woda przekroplona 10% wodorotlenek potasu (KHO) 90% fenol nasycony roztwór macierzysty (odczynnik 1) . 90 ml 0,2 ml 2,5 ml 10 ml Nasycony roztwór macierzysty błękitu nocy pobiera się pipetą z gór- nych warstw, nie zaś z dna, i dodaje się go dopiero po zmieszaniu wo- dorotlenku potasu z fenolem. Dodanie 10% wodorotlenku potasu powo- duje intensywniejsze zabarwienie prątków. Roztwór macierzysty oraz odczynnik barwiący można sporządzić tak- że w inny sposób, mianowicie: la. Roztwór macierzysty: błękit nocy 90% fenol 5 g 95% alkohol etylowy 25 ml 75 ml Przy sporządzaniu najpierw dokładnie miesza się alkohol z fenolem a dopiero potem dodaje się błękit nocy, po czym postępuje się tak, jak podałem wyżej dla roztworu macierzystego. 2a. roztwór barwiący: woda przekroplona nasycony roztwór macierzysty (odczynnik la) 3. odbarwiacz: 25 % kwas solny . 70% alkohol etylowy 90 ml 10 ml 3 mI 100 II:lI Używa się 70% alkoholu, gdyż w połączeniu z kwasem solnym odbar- wia on znacznie silniej niż 95% alkohol z kwasem solnym. Przy uży- ciu 90% alkoholu z kwasem solnym prócz prątków gruźlicy zachowują niebieskie zabarwienie także niektóre inne bakterie. 4. barwniki kontrastowe: A. Pyronina : woda przekroplona 100 ml pyronina 0,25 ml fenol krystaliczny 0,5 g Fenol dodaje się dopiero po zupełnym rozpuszczeniu pyroniny. Barwienie prątków gruźlicy B. czerwień kongo: woda przekroplona 1 % kwas octowy czerwień obojętna C. Fuksyna karbolowa. woda przekroplona stężona fuksyna karbolowa . D. wezuwina lub Bismarckbraun: woda przekroplona wezuwina lub Bismarckbraun 100 ml 0,2 ml 0,1 g 100 ml 2 g [patrz też: , artykuły fryzjerskie, wkładki sfp, kabiny toaletowe ]

Comments Off

« Previous Entries