Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Badanie plwociny co do bialka

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badanie plwociny co do białka ma także znaczenie w czasie leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną, dodatni bowiem wynik dowodzi, że sprawa gruźlicza w uciśniętym płucu rozwija się nadal lub że do- łączyła się gruźlica drugiego płuca. Pojawienie się białka w plwocinie w przypadku gruźlicy płuc wyleczonej dowodzi aktywacji sprawy gru- źliczej, jeżeli można wyłączyć inne choroby, w przebiegu których plwo- cina zawiera białko. Ponieważ białko w plwocinie po- chodzi ze zniszczenia tkanki płucnej, przeto im rozleglejsze są zmiany gruźlicze w płucu, tym w przeważającej liczbie przypadków białka w plwocinie jest więcej. Prątki gruźlicy w wydzielinie oskrzeli. W tych przypadkach, w których poszukiwanie prątków gruźlicy w plwocinie, w Stolcach, w zawartości żołądkowej na czczo (u dzieci) itd. daje wynik ujemny, poleca się badanie wydzieliny, wydobytej bezpośrednio z okrzeli. Prócz wczesnego stwierdzenia prątków metoda ta w przy- padkach zmian w obu płucach pozwala określić, w którym z nich sprawa jest czynna. Postępowanie: Po miejscowym znieczuleniu wprowadza się do pożądanego miejsca przez nos cienki zgłębnik pod kontrolą rentgenowską, wstrzykuje się 10 ml jało- wego roztworu .fizjologicznego soli kuchennej, po jego wydobyciu ciecz odwirowuje się i osad poddaje się badaniu bakterioskopowemu, a w razie potrzeby wysiewa się na pożywkę.
Poszukiwanie prątków Kocha w opłuczynach żołądka, w kale i w krwi. Prątki gruźlicy w opłuczynach żołądka. Sok żołąd- kowy człowieka nie zabija prątków gruźlicy (Konrad Wagner). Stąd powstała myśl poszukiwania prątków w opluczynach żołądka i w kale w początkowym okresie choroby u osób nie wykrztuszających jeszcze plwociny i u dzieci, które, jak wiadomo, plwocinę połykają. Badanie opłuczyn żołądka co do prątków gruźlicy stosują najczęściej badacze skandynawscy. U nas tą sprawą zajmowali się u dzieci Janusz Zeyland i Eugenia Piasecka-ZeyLand, u dorosłych Tadeusz Ostrowski. Z badań ZeyLandów, wykonanych w 200 przeszło przypadkach różnych postaci gruźlicy dziecięcej, wynika, że z różnych sposobów badania opluczyn żołądka (bakterioskopowego, za pomocą posiewów oraz szcze- pienia śwince morskiej do węzłów chłonnych) najlepsze wyniki uzyskuje się przez szczepienie, a najmniej pewna jest metoda bakterioskopowa. [patrz też: , badania psychologiczne, Studnie głębinowe, olejek kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Badanie plwociny co do bialka

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PAMIĘĆ Podnosi się wielokrotnie, że pamięć, podobnie jak wszystkie inne czynności psy- chiczne, jest funkcją mózgu jako całości i że nie ma .rzekomo miejsca w mózgu, które można by poczytać za ośrodek pamięci na wzór takichże ośrodków mowy, czucia, r chu itd. Penfield i lVIilner dokonali odkrycia (1958), które być może pod- waży nas se zapatrywania. Operacje neurochirurgiczne wykazały mianowicie, że hip pocampus i gyrus hippocampi trzeba by uznać za ośrodki zdolności zapamiętywa- nia. Obustronne usunięcie tych części kory mózgowej prowadzi do utraty zdolności zapamięt wania, natomiast jednostronne uszkodzenie nie pociąga za sobą tych na- stępstw. chory po takim zabiegu nie jest zdolny utrwalić w swojej pamięci dopiero co przeż tych zdarzeń, poza tym ma niepamięć wsteczną bardzo rozległą. Szczegó- łowe bad mia psychologiczne wykazały, że chory zdolny jest przypomnieć sobie do- kładnie rszystkie dawniejsze przeżycia, nie ma również zaburzeń uwagi, nie obniża się jego oraz inteligencji, mowa jego jest bez zarzutu, w szczególności nie doznaje uszczerb u słownik wyrazów, chory nie traci również nabytych zdolności. Zabiegi operacyj e dotyczyły przypadków padaczki z umiejscowieniem ognisk drgawkorod- nych w Itippocampus i w gyrus hippocampi. Zabiegi okazały się skuteczne, gdyż napady adaczkowe ustały, jednakże chorzy, chociaż byli zdolni do pracy, odczuwali przykro utratę zdolności zapamiętywania. Penfield i Milner przestrzegają dlatego przed po lejmowaniem obustronnej operacji. Nie wiemy na razie, jaka jest trwałość tego usz rodzenia czynności pamięciowej i czy następuje kompensacja utraconej funkcji. śpostrzeźenia te mają jednak doniosłe znaczenie teoretyczno-naukowe, gdyż rzucają wiatło na neurofizjológiczne warunki zdobywania nabytków pamięciowych. W po rzednich rozważaniach na temat świadomości mowa była niejednokrotnie O zjawiskach pamięci. Pamięć zdaje się być właściwością wszelkiej tkanki żywej, w szczególności nerwowej. Leży ona u podstaw odruchowości warunkowej i czyn- ności psychicznych automatycznych. Z analizy. fenomenologicznej wynika, że treść pamięci powstaje z przetworzenia się przeżyć świadomych, tak jak gdyby energia psychiczna dynamiczna przeistaczała się w potencjalńą i na odwrót. Tego rodzaju wyniki dociekań teoretycznych powinny być podstawą badań praktycznych nad pamięcią. [przypisy: , depilacja laserowa Łódź, badania psychologiczne, korekcja wzroku ]

Comments Off

« Previous Entries