Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

PAMIEC Podnosi sie wielokrotnie, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PAMIĘĆ Podnosi się wielokrotnie, że pamięć, podobnie jak wszystkie inne czynności psy- chiczne, jest funkcją mózgu jako całości i że nie ma .rzekomo miejsca w mózgu, które można by poczytać za ośrodek pamięci na wzór takichże ośrodków mowy, czucia, r chu itd. Penfield i lVIilner dokonali odkrycia (1958), które być może pod- waży nas se zapatrywania. Operacje neurochirurgiczne wykazały mianowicie, że hip pocampus i gyrus hippocampi trzeba by uznać za ośrodki zdolności zapamiętywa- nia. Obustronne usunięcie tych części kory mózgowej prowadzi do utraty zdolności zapamięt wania, natomiast jednostronne uszkodzenie nie pociąga za sobą tych na- stępstw. chory po takim zabiegu nie jest zdolny utrwalić w swojej pamięci dopiero co przeż tych zdarzeń, poza tym ma niepamięć wsteczną bardzo rozległą. Szczegó- łowe bad mia psychologiczne wykazały, że chory zdolny jest przypomnieć sobie do- kładnie rszystkie dawniejsze przeżycia, nie ma również zaburzeń uwagi, nie obniża się jego oraz inteligencji, mowa jego jest bez zarzutu, w szczególności nie doznaje uszczerb u słownik wyrazów, chory nie traci również nabytych zdolności. Zabiegi operacyj e dotyczyły przypadków padaczki z umiejscowieniem ognisk drgawkorod- nych w Itippocampus i w gyrus hippocampi. Zabiegi okazały się skuteczne, gdyż napady adaczkowe ustały, jednakże chorzy, chociaż byli zdolni do pracy, odczuwali przykro utratę zdolności zapamiętywania. Penfield i Milner przestrzegają dlatego przed po lejmowaniem obustronnej operacji. Nie wiemy na razie, jaka jest trwałość tego usz rodzenia czynności pamięciowej i czy następuje kompensacja utraconej funkcji. śpostrzeźenia te mają jednak doniosłe znaczenie teoretyczno-naukowe, gdyż rzucają wiatło na neurofizjológiczne warunki zdobywania nabytków pamięciowych. W po rzednich rozważaniach na temat świadomości mowa była niejednokrotnie O zjawiskach pamięci. Pamięć zdaje się być właściwością wszelkiej tkanki żywej, w szczególności nerwowej. Leży ona u podstaw odruchowości warunkowej i czyn- ności psychicznych automatycznych. Z analizy. fenomenologicznej wynika, że treść pamięci powstaje z przetworzenia się przeżyć świadomych, tak jak gdyby energia psychiczna dynamiczna przeistaczała się w potencjalńą i na odwrót. Tego rodzaju wyniki dociekań teoretycznych powinny być podstawą badań praktycznych nad pamięcią. [przypisy: , depilacja laserowa Łódź, badania psychologiczne, korekcja wzroku ]

Comments Off

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

PAMIEC Podnosi sie wielokrotnie, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Metoda Prycea jest czulsza niż zwykłe badanie plwociny barwieniem sposobem Ziehl-Neelsena. W przypadkach podejrzanych co do gruźlicy przebiegającej bez wy- krztuszania plwociny poleca się dla jej uzyskania podawać badanemu przez kilka dni jodek potasowy (kalium jodatum) po 0,3-0,5 trzy razy dziennie. U chorych nie wykrztuszających plwociny można niekiedy wykryć prątki gruźlicy stosując metodę (Emery Szues i Reisterstown) polegającą na tym, że wprowadza się nad nagłośnię kawałek waty, owi- nięty dookoła kleszczyków chirurgicznych, i poleca się badanemu kasz- leć. Wydobyty na wacie, prawie niewidzialny materiał rozmazuje się na szkiełku i zabarwia metodą Ziehl-Neelsena. W innych przypadkach wystarczy polecić choremu kaszleć na szkiełko nakrywkowe, a potem wysuszywszy i utrwaliwszy wysuszone kropelki- zabarwić metodą Ziehl- Neelsena. Bezanyonl Braun i Meyer polecają wprowadzenie tamponu aż do nagłośni, wytarcie nim ściany gardła, następnie zanurzenie go na dobę do probówki z ługiem sodowym, odwirowanie i zobojętnienie osadu, po czym przeniesienie go na pożywkę Petragnaniego. W przypadkach z bardzo nielicznymi prątkami kwascopornymi w plwocinie bez wyraźnych zmian opukowych, osłuchowych i radio- logicznych, które mogą przemawiać za gruźlicą płuc, należy przekonać się, czy nie są to prątki kwasooporne niechorobotwórcze, szeroko roz- powszechnione w przyrodzie. Stwierdzono je w mleku, maśle, na roz- maitych roślinach, w nawozie, glebie (Leon Karwacki i Bogacka), między innymi w plwocinie oraz w wodzie, na powierzchni metali, np. (Eugenia Piasecka-Zeyland) w kurkach wodociągowych, skąd mogą one dostawać się do preparatów materiału badanego co do prątków gruźlicy. Prątki kwasooporne saprofityczne w wodzie pochodzą z ziemi. Stąd z kurzem mogą dostawać się w powietrze i osiadać na różnych przedmiotach. To- też w przypadkach z bardzo nielicznymi prątkami kwasoopornym, zwłaszcza nietypowymi. by wyłączyć pochodzenie ich z pokarmu, napojów lub powietrza, należy zastosować posiewy na pożywki oraz szczepienie plwociny śwince morskiej, tym bardzie] że kształty bakterioskopowe prątków kwasoopornych niechorobotwórczych mogą być podobne do kształtów prątków gruźlicy. Posiewy na pożywkach oraz szczepienia świnkom morskim stosuje się także w tych przypadkach podejrzanych o gruźlicę płuc, w których badaniem bakterio skopowym nie wykrywa się w plwocinie prątków gruźlicy, a bywa to nawet w przypadkach jam gruźliczych. [więcej w: , badania psychologiczne, dezynsekcja warszawa, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries