Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Zaleznie od tego, która z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zależnie od tego, która z tych dwu możliwości przeważa, przypadek zaliczamy albo do grupy otępienia, albo do grupy niedorozwoju. Zależy to od stopnia roz- woju umysłowego, który dziecko osiągnęło w chwili zachorowania. 1. Otępienie zdradza się znamiennymi zaburzeniami kojarzenia. Obniża się liczba rozporządzalnych pojęć, myślenie zacieśnia się do pewnej wiązki skojarzeń, tak że w chwili działania popędowego nie nasuwają się choremu sko- . jarzenia, które mogłyby przeciwstawić się popędowi. Pojmowanie staje się utrudnione, tak że pytanie trzeba kilkakrotnie powtórzyć. W rozmowie trudno też odwieść tych chorych od danego tematu, nie prędko mogą pojąć, że już o czym innym mowa i nadal mówią na raz poruszony temat. Zainteresowania ich kręcą się przeważnie kolo własnych spraw, i to w bardzo ciasnym zakresie (egotismus), przeważnie chodzi tu o sprawy zdrowia, o potrzeby fizjologiczne i inne drobiazgi. W doświadczeniu asocjacyjnym często powtarzają na różne hasła uporczywie jedną i tę samą odpowiedź (perseveratio). Są to zjawiska z za- kresu ogólnego zespołu organicznego, które należy odróżniać od zaburzeń ogni- skowych w rodzaju logoklonii, polegającej na kurczowym powtarzaniu zgłosek danego wyrazu lub palilalii, w której w podobny do logoklonii sposób przy- chodzi do powtarzania całych wyrazów lub nawet części zdań. Kojarzenia w sprawach organicznych przebiegają przeważnie w tempie zwolnionym. Zja- wisko to w doświadczeniu asocjacyjnym w dużej mierze położyć trzeba na karb utrudnionego pojmowania. W procesie myślowym, który można śledzić w przebiegu rozmowy lub jeszcze lepiej w przebiegu samorzutnego opowiada- nia, widzi się zwolnione posuwanie się wątku myślowego ze skłonnością do powtarzań i przesadnej współgry afektywnej. Czasem afekt góruje nad wątkiem myślowym do tego stopnia, że określonego tematu w ogóle nie da się uchwy- cić, a całe opowiadanie zamienia się właściwie w upust afektu w postaci zawo- dzenia, biadolenia, błagania lub euforycznego przechwalania się. [patrz też: , Bielizna nocna damska, firma sprzątająca, Siłownie zewnętrzne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Zaleznie od tego, która z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Także trudniejsze testy na dyzartrię mogą służyć do zbadania zdolności za- pamiętywania. W lżejszych przypadkach chory zapamiętuje pewne przeżycia, jednakże nabyte engramy okazują się bardzo nietrwałe i ich ekforia już po krótkim czasie okazuje się niewykonalna. Zapamiętywanie nie jest jednakże jakąś osobną władzą psychiczną. Pamięć jest integralną całością, a wgląd w jej funkcjonowanie uzyskujemy drogą analizy tworzywa spostrzeżeń klinicznych. W każdym razie w powolnie postępujących procesach otępieniowych, które stopniowo i równomiernie niszczą tkankę mózgową, np. w otępieniu starczym, stwierdzamy z zasady, że chory dobrze sobie przypomina dawne przeżycia, a źle lub wcale nie – przeżycia świeższe. Tłumaczymy sobie to dwojako. Po pierw- sze, tym mocniej tkwią engramy, im sprawniejsza w chwili przeżyć była funkcja zapamiętywania, która z upływem lat słabnie. Po wtóre, dawne engramy dla- tego tak mocno tkwią, że ulegały pogłębieniu dzięki ich częstemu odtwarza- niu; każde bowiem odtworzenie jest zarazem ponownym przeżyciem, stwarza więc możność ponownego zapisu w miejscu starej engrafii. Dowodem tego zdaje się być fakt, że przy wielokrotnych odtwarzaniach ulegają zapisowi również nieścisłości, pomyłki, przekręcenia, które zniekształcają pierwotną postać daw- nych engramów, prawdopodobnie najpodobniejszą do prawdy. Zaburzenia zdolności przechowywania, czyli organiczne upośledzenie pamięci sensu stricto należy rozumieć w znaczeniu psy- chofizjologicznym jako zniszczenie, a może tylko porażenie lub ciężki niedowład osobniczych nabytków engraficznych. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, ból pleców, Bielizna nocna damska ]

Comments Off