Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

Spokrewniony z zespolem ganserowskim jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Spokrewniony z zespołem ganserowskim jest puerylizm hosteryczny, w którym chory (najczęściej kobieta) zachowuje się jak małe dziecko, szczebiocze głosikiem dziecięcym, przybiera dziecięce maniery i wymowę, na- zywa siebie Dzidzi” Kicia, bawi się zabawkami. W zachowaniu tym nie ma zazwyczaj przemyślanej konsekwencji, gdyż chory popełnia niedorzeczności, które nie zdarzają się dzieciom, np. nie poznaje swoich krewnych lub wypo- wiada skojarzenia zgoła nie dziecięce. Wernicke opisał pod nazwą pseudodemencji podobny zespół, jed- nakże o przebiegu przewlekłym, zdarzający się najczęściej w następstwie do-: znanego wypadku. Chorzy ci może nie popełniają tak uderzających niedorzecz- ności jak wyżej opisani, ale odpowiedzi ich naśladują otępienie niezwykle głę- bokiego stopnia. Zasadnicza różnica w stosunku do prawdziwego otępienia organicznego polega na tym, że chorzy ci zatracają elementarne wiadomości i doświadczenia, które u organików pozostają nie naruszone. Ponadto stwier- dza się wiele innych objawów histerycznych, które nie pozostawiają najmniej- . szych wątpliwości co do psychogennego pochodzenia sprawy. Wyliczając mie- siące chorzy ci przestawiają je w naiwny sposób, przy próbie Romberga padają bez fazy balansowania, na pytanie, ile jest 3 X 9, odpowiadają np. 39 itd. Pseu- dodemencja Wernickego występuje często pod postacią nerwicy roszczenio- wej. Odgrywa ona również niemałą rolę w psychiatrii wojennej. Mechanizm jej powstawania nie różni się niczym zasadniczym od sytuacyjnego zespołu Gansera ani od histerycznego puerylizmu. We wszystkich tych sprawach, które są pochodzenia wyłącznie środowiskowego, chociaż przyjmuje się rolę dyspo- zycji osobniczej w ich powstawaniu, sprawność intelektualna jako taka nie doznaje u szczerbku, mimo że wypowiedzi chorego o tym pozornie świadczą. [przypisy: , biustonosze do karmienia, kurs sep, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

Spokrewniony z zespolem ganserowskim jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czynnościowe upośledzenie zdolności przypominania. Podany powyżej przykład dotyczy psychopatologii. Ale w warunkach fizjolo- gicznych również zdolność przypominania może ulec zakłóceniu. Dzieje się to przede wszystkim, pod wpływem silnych wzruszeń. Wielu studentów przy egza- minie doświadcza tych przykrych zjawisk, nie mogąc sobie przypomnieć wiado- mości, które na pewno posiadają. Nawet tak zautomatyzowana czynność jak mowa może ulec otamowaniu w chwili silnego wzruszenia. Wtedy “język koł- czeje”. Mówi się też “zatkało go”. W stanach psychonerwicowych, szczególnie w zespole neurasteniczno-hipo- chondrycznym oraz w histerii, skargi na osłabienie pamięci dotyczą właśnie zdolności przypominania, chociaż chory rzadko zdaje sobie z tego sprawę, na- rzekając ogólnie na . słabą pamięć. Przy bliższym badaniu okazuje się, że zakłó- cenie to dotyczy przeżyć dobrze kiedyś zapamiętanych i przechowywanych bez zarzutu, które nie chcą przyjść na pamięć. przy usiłowaniu ich odtworzenia. Podobnie czynnościowy charakter mają zaburzenia pamięci melancholików. I tutaj można stwierdzić, że chodzi niemal wyłącznie o czynnościowe zakłóce- nie zdolności przypominania, stanowiące współobjaw ogólnego zwolnienia czyn- ności umysłowych, w szczególności toku myślenia. I tutaj czynnikiem otamowu- jącym jest z zasady patologiczny afekt, mianowicie lęku, który rozprasza uwagę, utrudnia zapamiętywanie i blokuje zdolność przypominania. II. Zaburzenia organiczne pamięci Dzielimy w taki sam sposób według trzech podstawowych funkcji pamięcio- wych, a więc: Zaburzenia zdolności zapamiętywania. Jest to czynnosc daleko zawilsza, niż zwykle sądzimy, jednakże w praktyce klinicznej rozróżnie- nie to oddaje nam duże usługi. W ciężkich przypadkach organicznych psychoz nawet ważne przeżycia nie utrwalają się w pamięci, tak że cHory nie wie, co robił wczoraj, a nawet dzisiaj. Można np. ciężko otępiałej chorej (dementia senilis) opowiedzieć, że mąż. jej zmarł: zapłacze ona, lecz za chwilę nie wie już nic, tak że doświadczenie można wielokrotnie powtarzać, z tym samym skut- kiem. [podobne: , olejek cbd, biustonosze do karmienia, firma sprzątająca ]

Comments Off

« Previous Entries