Posts Tagged ‘ból pleców’

Duza role odgrywaja systematyczne zafalszowania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dużą rolę odgrywają systematyczne zafałszowania pamięci, którym nadano nazwy złudzeń i omamów pamięciowych. 1. Przez złudzenie pamięciowe rozumiemy. zniekształcenia wspom- nień wywołane przez patologiczny afekt. Są one analogiczne do złudzeń pamię- ciowych zdarzających się w warunkach prawidłowych, z tą tylko różnicą, że w jednym przypadku czynnikiem wpływającym na zniekształcenie wspomnień jest afekt patologiczny, a w drugim silny afekt fizjologiczny. Tak np. paranoicy i schizofrenicy z zespołem paranoidalnym przeistaczają z zasady swoje wspom- nienia pod. wpływem afektów związanych z ich urojeniami prześladowczymi czy ksobnymi. Szczególnie te ostatnie opierają się w błędnym tłumaczeniu zgodnych z rzeczywistością spostrzeżeń zachowanych w pamięci, na złudzeniach pamięciowych. Tak np. chorzy w podnieceniu maniakalnym przedstawiają za- targ z otoczeniem; którego byli niewątpliwymi sprawcami, w taki -sposób, jak gdyby byli ofiararńi napaści, przy czym głusi są na wszelkie dowody ich winy. Tak samb. melancholicy z urojeniami grzeszności wyolbrzymiają jakieś błahe przewinienie do rozmiarów grzechu śmiertelnego lub przestępstwa. Złudzenia pamięciowe odznaczają się czasem wielką trwałością. Mianowicie zdarza się często, że już po ustąpieniu ostrej psychozy, w czasie której chory był napast- liwy i kłótliwy, utrzymuje on nadal, że brutalizowano go w chorobie, chociaż wiadomo, że to on był napastnikiem i że obchodzono się z nim bez zarzutu. Tutaj należą złudzenia pamięciowe polegające na przywłaszczaniu sobie prze- żyć drugich ludzi (appersonisatio). Sch,izofrenicy np. czasem twierdzą, że coś przeżyli, co istotnie się zdarzyło, ale nie im, tylko innym chorym. 2. Omamy pamięciowe polegają na przekonaniu chorego, że rzeczy- wiście przeżył to, co jest zmyśleniem, fantazją .. Zacierają się tu granice między wytworami marzeń na Jawie a rzeczywistymi przeżyciami. Omamy pamięciowe różnią się od konfabulacji siłą przekonania, chociaż przyznać trzeba, że w prak- tyce spotyka się nierzadko przejścia między tymi zjawiskami. Konfabulacje. mają na celu pokryć luki pamięciowe, podczas gdy omamy pamięciowe stano- wią jakby nadprodukty. Są to jakby wyobrażenia wytwórcze, do których dołą- czyły się sądy realizujące. [hasła pokrewne: , ból pleców, catering dietetyczny, Stomatolog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ból pleców’

Duza role odgrywaja systematyczne zafalszowania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA ORIENTACJI Orientacja w czasie, miejscu, otoczeniu, własnej osobowości jest zjawiskiem bardzo złożonym i zawiłym, na którego prawidłowy przebieg składają się różne czynności psychiczne. Zaburzenia orientacji, jeżeli występują łącznie w kilku wymienionych kierunkach, są znamienne dla zespołu organicznego .oraz dla psychoz przebiegających z zaburzeniem świadomości. Zaburzenia orientacji w jednym lub dwóch kierunkach mogą jednak wystąpić także w następstwie zaburzeń pojmowania, uwagi, myślenia, w szczególności urojeń, także omamów oraz silnych wzruszeń. W stanach tych zarówno pamięć, jak i sensorium mogą być bez zarzutu. Jeżeli ąmawiamy zaburzenia orientacji w tym miejscu, to dlatego że najczęściej chory traci orientację w następstwie zaburzeń pamięcio- wych, mianowicie zdolności zapamiętywania. Zdolność zapamiętywania cierpi w pierwszym rzędzie w sprawach organicznych ośrodkowego układu nerwo- wego. Sprawy przebiegające z zaburzeniem świadomości również upośledzają .zdolność zapamiętywania. Także rozproszenie uwagi, silne stany wzruszeniowe jako takie, tudzież wzruszenia towarzyszące omamom i urojeniom prowadzą do upośledzenia czynnościowego zdolności zapamiętywania. Z przyczyn orga- nicznych czy czynnościowych, zawsze jednak zaburzenia orientacji zdają się być wynikiem przede – wszystkim upośledzenia czynności zapamiętywania. Jeżeli chory nie rejestruje bieżących wydarzeń, to nie jest zdolny zapamiętać ani daty, ani miejsca pobytu, ani osób otaczających go, ani zrozumieć sytuacji, w której się znajduje. Jeżeli, zapis pamięciowy nie dokonuje się w ten sposób w ciągu dłuższego czasu, to w pamięci chorego powstaje luka, na skutek której zatraca on orientację w czasie, przestrzeni, otoczeniu, sytuacji, a z biegiem czasu i co do własnej osobowości. Natomiast zaburzenia orientacji spowodowane oma- mami i urojeniami, są jak zobaczymy, czymś innym. Tutaj często dochodzi do zjawiska podwójnej orientacji, związanej z rozszczepieniem osobowości, gdzie chory zachowuje właściwą orientację, lecz równocześnie uznaje drugą po myśli swoich urojeń. [więcej w: , olejek makadamia, ból pleców, kurs sep ]

Comments Off

« Previous Entries