Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Zajmujace psychiatrów zaburzenia zdolnosci przypominania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zajmujące psychiatrów zaburzenia zdolności przypominania są właściwie wstępnym okresem tzw. afazji amnestycznej, która polega na utrud- nieniu lub niemożliwości znalezienia właściwego dla swej myśli wyrazu. Jeżeli choremu słowo to podpowiemy, to natychmiast je rozpozna i prawidłowo pow- tórzy. Nie ma tu więc afazji ani ruchowej, ani sensorycznej. Chory jest usta- wicznie w podobnym położeniu jak zdrowy, któremu nie przychodzi na myśl, przy usiłowaniu przypomnienia sobie, jakaś nazwa, czy imię własne. Można przy badaniu nie dostrzec afazji amnestycznej (także i ruchowej), jeżeli poszu- kiwany wyraz zawarty będzie w niezręcznie sformułowanym pytaniu, np. “czy to jest ołówek”? Może się zdarzyć, że chory w bezuczuciowo wypowiadanym zdaniu wymieni trafnie jakieś nazwisko. Gdy jednak zaraz potem zapytamy chorego o nazwisko tej osoby, już jej nie nazwie. Siedzibą anatomiczną afazji amnestycznej ma być pogranicze lewych zawojów skroniowych drugiego i trze- ciego. W chorobach organicznych mózgu rozlanych, np. w porażeniu postępu- jącym, w otępieniu starczym itd., a nawet w pewnym stopniu w fizjologicznej starości, zjawiska te występują często. Czasem jest to pierwszy objaw tych chorób.
NIEPAMIĘC (AMNESIA) Przez n i e p a m i ę ć rozumiemy lukę pamięciową ograniczoną albo co do treści, albo .co do czasu. W pierwszym przypadku chodzi o ogniskowe wypad- nięcie takiego rodzaju, że chory wykazuje niepamięć pewnych uszeregowanych treści, nie pamięta np. rzeczowników lub liczebników, albo ulegają zagładzie tylko elementy wzrokowe lub słuchowe itd. Sprawy te zajmują raczej neuro- logię. Do tego samego rzędu zaliczyć trzeba jednak niepamięć określonych wyda- rzeń (amnesia catathymica), zdarzająca się najczęściej w histerii. Chory z okresu, gdy świadomość jego była jakościowo nie zmieniona, potrafi odtworzyć wszyst- kie okoliczności z wyjątkiem niektórych, odnoszących się do pewnych osób, rzeczy czy wydarzeń. W okresie gdy histerię leczono hipnozą (dziś uważa się to za przeciwwskazane), udawało się w takich przypadkach bez trudu wydobyć na jaw rzekomo zapomniane przeżycia, dowód, że odpowiednie engramy nie doznają tu naj mniejszego upośledzenia i że cała rzecz sprowadza się do czyn- nościowego zaburzenia funkcji przypominania. [więcej w: , catering dietetyczny, olej kokosowy, olejek kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Zajmujace psychiatrów zaburzenia zdolnosci przypominania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dużą rolę odgrywają systematyczne zafałszowania pamięci, którym nadano nazwy złudzeń i omamów pamięciowych. 1. Przez złudzenie pamięciowe rozumiemy. zniekształcenia wspom- nień wywołane przez patologiczny afekt. Są one analogiczne do złudzeń pamię- ciowych zdarzających się w warunkach prawidłowych, z tą tylko różnicą, że w jednym przypadku czynnikiem wpływającym na zniekształcenie wspomnień jest afekt patologiczny, a w drugim silny afekt fizjologiczny. Tak np. paranoicy i schizofrenicy z zespołem paranoidalnym przeistaczają z zasady swoje wspom- nienia pod. wpływem afektów związanych z ich urojeniami prześladowczymi czy ksobnymi. Szczególnie te ostatnie opierają się w błędnym tłumaczeniu zgodnych z rzeczywistością spostrzeżeń zachowanych w pamięci, na złudzeniach pamięciowych. Tak np. chorzy w podnieceniu maniakalnym przedstawiają za- targ z otoczeniem; którego byli niewątpliwymi sprawcami, w taki -sposób, jak gdyby byli ofiararńi napaści, przy czym głusi są na wszelkie dowody ich winy. Tak samb. melancholicy z urojeniami grzeszności wyolbrzymiają jakieś błahe przewinienie do rozmiarów grzechu śmiertelnego lub przestępstwa. Złudzenia pamięciowe odznaczają się czasem wielką trwałością. Mianowicie zdarza się często, że już po ustąpieniu ostrej psychozy, w czasie której chory był napast- liwy i kłótliwy, utrzymuje on nadal, że brutalizowano go w chorobie, chociaż wiadomo, że to on był napastnikiem i że obchodzono się z nim bez zarzutu. Tutaj należą złudzenia pamięciowe polegające na przywłaszczaniu sobie prze- żyć drugich ludzi (appersonisatio). Sch,izofrenicy np. czasem twierdzą, że coś przeżyli, co istotnie się zdarzyło, ale nie im, tylko innym chorym. 2. Omamy pamięciowe polegają na przekonaniu chorego, że rzeczy- wiście przeżył to, co jest zmyśleniem, fantazją .. Zacierają się tu granice między wytworami marzeń na Jawie a rzeczywistymi przeżyciami. Omamy pamięciowe różnią się od konfabulacji siłą przekonania, chociaż przyznać trzeba, że w prak- tyce spotyka się nierzadko przejścia między tymi zjawiskami. Konfabulacje. mają na celu pokryć luki pamięciowe, podczas gdy omamy pamięciowe stano- wią jakby nadprodukty. Są to jakby wyobrażenia wytwórcze, do których dołą- czyły się sądy realizujące. [hasła pokrewne: , ból pleców, catering dietetyczny, Stomatolog Kraków ]

Comments Off