Posts Tagged ‘filtry do wody’

Znaczne wychudniecie to czasami jeden

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Znaczne wychudnięcie to czasami jeden z pierwszych objawów gruźlicy płuc. Taki stan spotyka się nieraz w gruźlicy płuc w wieku szkolnym przedszkolnym jako jeden z objawów niewyraźnego na ogół obrazu kli- nicznego, który się objawia bladością powłok zewnętrznych, stanami pod- gorączkowymi, brakiem łaknienia, zahamowaniem wzrostu itd. Chory na gruźlicę płuc może jednak – przynajmniej w pewnym okresie cho- roby – być dobrze odżywiony pomimo nawet rozpadowego charakteru gruźlicy. Dobry stan odżywienia i dobry ogólny stan chorego stwierdza się nieraz w gruźlicy u niemowląt i małych dzieci, pomimo nawet roz- ległych zmian w płucach. Duże zmiany rozpadowe w płucach stwierdza się przy nadmiemym stanie odżywienia również w gruźlicy płuc oty- Iych. Ogólna budowa bywa u chorych na gruźlicę płuc często wątła, nieraz jednak na gruźlicę płuc zapadają, jak zauważył już Laetinec, także osoby silnie zbudowane, a: akrobaci i atleci są nawet bardzo skłonni do gruźlicy. Najczęściej spostrzega się w gruźlicy płuc typ poraźny klatki piersiowej (thorax paralyticus, tom II). Staje się on wyraźniejszy w późniejszych okresach gruźlicy płuc, gdy nastąpi wychudnie nie i zanik mięśni. W innych przypadkach dopiero wyniszczenie chorego doprowa- dza do powstania znamiennej klatki piersiowej poraźnej, której wten- czas nadaje się miano klatki suchotniczej. Spostrzega się wszakże u chorych na gruźlicę płuc l inne typy klatki piersiowej, żaden bowiem typ, nawet silna klatka piersiowa, nie wyłącza rozwoju gruźlicy płuc. U chorych na gruźlicę płuc powstają często zniekształcenia klatki: piersiowej, wywołane samą sprawą gruźliczą w płucach. Mianowi- cie spostrzega się u nich nierzadko asymetrię, która może być róż- nego stopnia, czasami tak nie znaczna, że wykrywa się ją jedynie pod- czas głębokiego oddychania chorego, i to nieraz tylko przy kojarzeniu metody oglądania z obmacywaniem. Asymetria może dotyczyć całej po- łowy klatki piersiowej lub jest tylko częściowa, np. w postaci zapadnięcia jednej z okolic nadobojczykowych lub podobojczykowych . [podobne: , filtry do wody, rehabilitacja, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘filtry do wody’

Znaczne wychudniecie to czasami jeden

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Mniejsze znaczenie ma w gruźllcy płuc zachowanie się przewodzenia głosu, gdyż ono odpowiada zwykle danym uzyskanym przez badanie drżenia piersiowego. Mianowicie W miejscu nacieków płucnych słychać odgłos oskrzelowy mowy (bron- chophonia). W okolicy powietrznych jam, zwłaszcza w górnych płatach, głos może nabierać cech głosu piersiowego (pectorilcquium) z bardzo. wy- raźną, znamienną dlań artykulacją, która sprawia wrażenie, jakby glos powstał w miejscu osłuchiwania. Głos piersiowy znika w razie zatkania ujścia oskrzela do jamy. W innych przypadkach w okolicy jam oraz na- cieków gruźliczych słyszy się bek kozi (aegophonia), zwłaszcza gdy dołą- czy się wysiękowe zapalenie opłucnej. W miejscu niewielkich nacieków, które nie powodują jeszcze szmeru oskrzelowego, słyszy się czasami bardzo wyraźnie szept (pectoriioquium aphonum) już wtenczas, gdy badanie drżenia piersiowego może dawać wynik niepewny. Badanie szeptu ma w gruźlicy płuc znaczenie również w przypadkach utraty głosu oraz w przypadkach, w których chory nie może głęboko oddychać, wskutek czego pogarszają się warunki przewodzenia szmeru oskrzelo- wego i rzężeń. Znaczenie opukiwania osłuchiwania w gruźlicy płuc Znaczenie podstawowych metod fizycznego badania klatki piersiowej w gruźlicy płuc Po rozpatrzeniu objawów opukowych i osłuchowych w zakresie płuc w gruźlicy płuc łącznie z jej powikłaniami nie od rzeczy będzie zasta- nowić się nad zagadnieniem, która z tych metod – opukiwanie czy osłu- chiwanie – jest cenniejsza dla rozpoznania gruźlicy płuc. Opukiwanie wykrywa czasami w gruźlicy płuc zmiany, gdy osłuchowo nie stwierdza się jeszcze nic nieprawidłowego. Ujemną jednak stroną opukiwania jest to, że ono wykrywa w ogóle zmiany fizycznego stanu płuc bez różnicy czy zależą one od gruźlicy czynnej, czy od przebytej. Prócz tego w błąd co do stanu płuc mogą wprowadzać przy opukiwaniu skrzywienie kręgosłupa, asymetria klatki piersiowej, nieprawidłowe po- łożenie obojczy ka i górnych żeber, obrzmiałe węzły chłonne w dołku nadobojczykowym i inne zmiany. We wszystkich tych przypadkach osłu- chiwanie ma .niewątpliwą przewagę nad opukiwaniem. Prócz tego nie- prawidłowe objawy osłuchowe świadczą w przeważnej większości przypadków o czynnym stanie gruźlicy płuc. Nadto zmiany szmeru od- dechowego. i ezężenia wykrywają czasami ogniska gruźlicze już tam, gdzie opukiwanie ich jeszcze nie ujawnia lub daje wynik niepewny. Zatem chociaż osłuchiwania w pewnych przypadkach, zwłaszcza dla określenia czy sprawa gruźlicza jest czynna, niewątpliwą przewagę nad opukiwaniem to żadna z tych metod nie czyni zbędną drugiej, raczej one uzupełniają się wzajemnie. [więcej w: , gabinety stomatologiczne, filtry do wody, fizjoterapia ]

Comments Off

« Previous Entries