Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Wskutek niedowladu czynnosci zapamietywania powstaje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wskutek niedowładu czynności zapamiętywania powstaje coraz bardziej rozszerzająca się luka pamięciowa, tzn. brak zasobów pamięciowych z pewnego okresu czasu. Luka pamięciowa w ten sposób powstała dotyczy naj świeższych nabytków pamięciowych, mianowicie ostatnich dni, tygodni, miesięcy, lat, na- wet dziesiątków lat. Im dłużej osobnik żyje, tym dłuższy okres życia objęty jest tą luką pamięciową, wskutek czego wtórnie przychodzi do zaburzeń orien- tacji, o których poniżej będzie mowa osobno. W przeciwieństwie do wspomnień z ostatniego okresu, wspomnienia z dawnych czasów mogą się utrzymywać z zadziwiającą wyrazistością i ich prŻypominanie może nie przedstawiać naj- mniejszych trudności. Stąd wniosek, że zdolność przypominania jako taka, przy- najmniej w czystych zaburzeniach omawianego typu, nie jest upośledzona. Sche- mat ten, praktycznie bardzo przydatny, daleki jest oczywiście od teoretycznej ścisłości. Nawet bowiem wtedy, gdy ucierpiała głównie zdolność zapamięty- . wimia, równocześnie i inne czynności pamięciowe ulegają w pewnym stopniu upośledzeniu. Przy badaniu zdolności zapamiętywania pamiętać trzeba, że ujemny wynik może zależeć od mnóstwa okoliczności ubocznych, chwilowego rozproszenia uwagi, trwałych zaburzeń uwagi, stanu wzruszenia, apatii z zanikiem zainte- resowań, braku współpracy chorego, któremu nie chce się dokonać żadnego wysiłku umysłowego itd. Czasem zapamiętywanie może być upośledzone wtór- nie u chorego, u którego nie domaga pojmowanie. Przytępiony słuch może również imitować upośledzenie zdolności zapamiętywanią. Wypracowano wiele sposobów badania zdolności zapamiętywania. W klinice posługujemy się standartowym zestawem pięciu cyfr, mianowicie 3, 5, 7, 4, 9 (tzw. test Kirschnera). Zdrowy człowiek, znajdujący się w zwykłym nastroju, zdolny jest. zapamiętać 5 do 6 cyfr, tzn. po bezpośrednim powtórzeniu poda- nego szeregu cyfr i następowym odwróceniu uwagi na inne tematy, zdolny jest cyfry te bez błędu, w podanej kolejności powtórzyć. Organicy mylą się już nawet przy bezpośrednim powtórzeniu. Po odwróceniu uwagi powtarzają tylko część tych cyfr lub przestawiają ich kolejność. Dla tego samego celu można kazać choremu, aby zapamiętał sobie leżące na biurku przedmioty lub wiszące na ścianach pokoju obrazy, a po chwili kazać, aby je wyliczył. [podobne: , infekcje intymne, olejek cbd, fizjoterapia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Wskutek niedowladu czynnosci zapamietywania powstaje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Mniejsze znaczenie ma w gruźllcy płuc zachowanie się przewodzenia głosu, gdyż ono odpowiada zwykle danym uzyskanym przez badanie drżenia piersiowego. Mianowicie W miejscu nacieków płucnych słychać odgłos oskrzelowy mowy (bron- chophonia). W okolicy powietrznych jam, zwłaszcza w górnych płatach, głos może nabierać cech głosu piersiowego (pectorilcquium) z bardzo. wy- raźną, znamienną dlań artykulacją, która sprawia wrażenie, jakby glos powstał w miejscu osłuchiwania. Głos piersiowy znika w razie zatkania ujścia oskrzela do jamy. W innych przypadkach w okolicy jam oraz na- cieków gruźliczych słyszy się bek kozi (aegophonia), zwłaszcza gdy dołą- czy się wysiękowe zapalenie opłucnej. W miejscu niewielkich nacieków, które nie powodują jeszcze szmeru oskrzelowego, słyszy się czasami bardzo wyraźnie szept (pectoriioquium aphonum) już wtenczas, gdy badanie drżenia piersiowego może dawać wynik niepewny. Badanie szeptu ma w gruźlicy płuc znaczenie również w przypadkach utraty głosu oraz w przypadkach, w których chory nie może głęboko oddychać, wskutek czego pogarszają się warunki przewodzenia szmeru oskrzelo- wego i rzężeń. Znaczenie opukiwania osłuchiwania w gruźlicy płuc Znaczenie podstawowych metod fizycznego badania klatki piersiowej w gruźlicy płuc Po rozpatrzeniu objawów opukowych i osłuchowych w zakresie płuc w gruźlicy płuc łącznie z jej powikłaniami nie od rzeczy będzie zasta- nowić się nad zagadnieniem, która z tych metod – opukiwanie czy osłu- chiwanie – jest cenniejsza dla rozpoznania gruźlicy płuc. Opukiwanie wykrywa czasami w gruźlicy płuc zmiany, gdy osłuchowo nie stwierdza się jeszcze nic nieprawidłowego. Ujemną jednak stroną opukiwania jest to, że ono wykrywa w ogóle zmiany fizycznego stanu płuc bez różnicy czy zależą one od gruźlicy czynnej, czy od przebytej. Prócz tego w błąd co do stanu płuc mogą wprowadzać przy opukiwaniu skrzywienie kręgosłupa, asymetria klatki piersiowej, nieprawidłowe po- łożenie obojczy ka i górnych żeber, obrzmiałe węzły chłonne w dołku nadobojczykowym i inne zmiany. We wszystkich tych przypadkach osłu- chiwanie ma .niewątpliwą przewagę nad opukiwaniem. Prócz tego nie- prawidłowe objawy osłuchowe świadczą w przeważnej większości przypadków o czynnym stanie gruźlicy płuc. Nadto zmiany szmeru od- dechowego. i ezężenia wykrywają czasami ogniska gruźlicze już tam, gdzie opukiwanie ich jeszcze nie ujawnia lub daje wynik niepewny. Zatem chociaż osłuchiwania w pewnych przypadkach, zwłaszcza dla określenia czy sprawa gruźlicza jest czynna, niewątpliwą przewagę nad opukiwaniem to żadna z tych metod nie czyni zbędną drugiej, raczej one uzupełniają się wzajemnie. [więcej w: , gabinety stomatologiczne, filtry do wody, fizjoterapia ]

Comments Off

« Previous Entries