Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Spokrewniony z zespolem ganserowskim jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Spokrewniony z zespołem ganserowskim jest puerylizm hosteryczny, w którym chory (najczęściej kobieta) zachowuje się jak małe dziecko, szczebiocze głosikiem dziecięcym, przybiera dziecięce maniery i wymowę, na- zywa siebie Dzidzi” Kicia, bawi się zabawkami. W zachowaniu tym nie ma zazwyczaj przemyślanej konsekwencji, gdyż chory popełnia niedorzeczności, które nie zdarzają się dzieciom, np. nie poznaje swoich krewnych lub wypo- wiada skojarzenia zgoła nie dziecięce. Wernicke opisał pod nazwą pseudodemencji podobny zespół, jed- nakże o przebiegu przewlekłym, zdarzający się najczęściej w następstwie do-: znanego wypadku. Chorzy ci może nie popełniają tak uderzających niedorzecz- ności jak wyżej opisani, ale odpowiedzi ich naśladują otępienie niezwykle głę- bokiego stopnia. Zasadnicza różnica w stosunku do prawdziwego otępienia organicznego polega na tym, że chorzy ci zatracają elementarne wiadomości i doświadczenia, które u organików pozostają nie naruszone. Ponadto stwier- dza się wiele innych objawów histerycznych, które nie pozostawiają najmniej- . szych wątpliwości co do psychogennego pochodzenia sprawy. Wyliczając mie- siące chorzy ci przestawiają je w naiwny sposób, przy próbie Romberga padają bez fazy balansowania, na pytanie, ile jest 3 X 9, odpowiadają np. 39 itd. Pseu- dodemencja Wernickego występuje często pod postacią nerwicy roszczenio- wej. Odgrywa ona również niemałą rolę w psychiatrii wojennej. Mechanizm jej powstawania nie różni się niczym zasadniczym od sytuacyjnego zespołu Gansera ani od histerycznego puerylizmu. We wszystkich tych sprawach, które są pochodzenia wyłącznie środowiskowego, chociaż przyjmuje się rolę dyspo- zycji osobniczej w ich powstawaniu, sprawność intelektualna jako taka nie doznaje u szczerbku, mimo że wypowiedzi chorego o tym pozornie świadczą. [przypisy: , biustonosze do karmienia, kurs sep, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Spokrewniony z zespolem ganserowskim jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Narząd krążenia. Prócz objawów w posuniętych okresach gruźlicy płuc może powstać niewydolność krążenia, a w przypadkach, w których zmiany zwyradniające przeważają w lewej komorze – duszność o cechach dychawicy ser- cowej. Tętnice w gruźlicy płuc rzadko są wąskie, żyły – słabo roz- winięte i wiotkie. Tętno w posuniętych okresach choroby bywa prze- ważnie przyśpieszone, przy czym więcej, niżby to odpowiadało ogólnej ciepłocie ciała (tacivucardu telativa), małe i zwłaszcza łatwo pobudliwe. Czasami stwierdza się niemiarowość oddechową. Przyśpieszenie względne tętna jest wyrazem osłabienia mięśnia sercowego i spadku ciśnienia tętniczego, występujących w dalszym okresie gruźlicy płuc. Krew w gruźlicy płuc Ciśnienie tętnicze jest w gruźlicy płuc przewaznie obniżone, zwłaszcza w suchotach płuc wyniszczających i w ostrym zapaleniu płuc serowatym (Andrzej Biernacki). Wyjątek stanowią gruźlica płuc włók- nista i ostra gruźlica prosówkowa, w których ciśnienie tętnicze jest czę- sto zwiększone. W suchotach płuc rozpoczynających się, w suchotach płuc rozwiniętych nawały choroby przebiegają często bez spadku ciśnienia tętniczego, a nawet z przejściową jego zwyżką. Ciśnienie rozkurczowe ulega na ogół tym samym zmianom, co i ciśnienie skurczowe. Ciśnienie żylne w suchotach płuc rozpoczynających się jest prawidłowe, w suchotach rozwiniętych – obniżone, w gruźlicy płuc włóknistej i w gruźlicy prosówkowej – nieco zwiększone. Narząd trawienny. Czynność wydzielnicza żołądka w okresie początkowym i w rozwiniętych suchotach płuc bywa dość często (w badaniach Michała Rosnowskiego w 40-35%) wzmożona, w dalszych okresach na odwrót częściej zdarza silę jej upośledzenie a na- wet wygaśnięcie. W nadkwaśności sorku żołądkowego główny udział bierze faza chemiczna wydzielania, w niedokwaśności – faza odruchowo- nerwowa (Michał Rosnowski). W miarę postępu choroby wydolność tra- wienna żołądka coraz bardziej maleje, przeważnie wskutek upośledzenia wydzielniczej jego czynności (w 38%) lub napięcia ściany (w 35%), albo skojarzenia obu tych czynników. Opadnięcie żołądka, upośledzenie. jego napięcia i osłabienie jego ruchów robaczkowych spostrzega się również tym częściej, im rozleglejsze są zmiany gruźlicze w płucach. [podobne: , gabinet ginekologiczny, odżywka do włosów, surówki bawełniane ]

Comments Off