Posts Tagged ‘infekcje intymne’

Najnizszy poziom w zakresie normy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Najniższy poziom w zakresie normy określamy nazwą fizjologicznej głupoty albo ociężałości umysłowej (stupiditas physiologica, hy- pophrenia), których nie zalicza się do psychopatologii, przyjmując, że chodzi tutaj o wahania i wychylenia wciąż jeszcze w granicach normy, powstałe bez zadziałania jakiegoś czynnika chorobotwórczego. Odróżnienie w praktyce kli- nicznej otępienia od niedorozwoju bywa bardzo ważne. Wypracowano też mnóstwo metod mających na celu osądzenie, czy dany osobnik posiadał kiedyś wyższą sprawność umysłową, którą utracił wskutek choroby, czy też zawsze stał na niskim poziomie rozwoju intelektualnego. Doniosłym momentem różni- cowym jest słownik, jakim się dany osobnik posługuje. Zasób wyrazów, ich dobór, poprawna ich wymowa i wyszukane ich formy świadczą o dobrym kie- dyś poziomie inteligencji. Niedorozwinięci nie nauczyliby się całego tego słow- nika, Nawet gdy w otępieniu bardzo ucierpi sprawność intelektualna, to jednak zautomatyzowane powiązania myślowe zachowują się, ujawniają się w czasie badania. Niedorozwinięci automatyzmów tych nigdy nie posiadali, co poznać można po ubogim zasobie wyrazów, ich niedołężnym doborze, ich prymitywnym sposobie wymawiania, odmieniania i gramatycznego wiązania. [hasła pokrewne: , sklep kolagen, ubranka dla niemowląt, infekcje intymne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘infekcje intymne’

Najnizszy poziom w zakresie normy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wskutek niedowładu czynności zapamiętywania powstaje coraz bardziej rozszerzająca się luka pamięciowa, tzn. brak zasobów pamięciowych z pewnego okresu czasu. Luka pamięciowa w ten sposób powstała dotyczy naj świeższych nabytków pamięciowych, mianowicie ostatnich dni, tygodni, miesięcy, lat, na- wet dziesiątków lat. Im dłużej osobnik żyje, tym dłuższy okres życia objęty jest tą luką pamięciową, wskutek czego wtórnie przychodzi do zaburzeń orien- tacji, o których poniżej będzie mowa osobno. W przeciwieństwie do wspomnień z ostatniego okresu, wspomnienia z dawnych czasów mogą się utrzymywać z zadziwiającą wyrazistością i ich prŻypominanie może nie przedstawiać naj- mniejszych trudności. Stąd wniosek, że zdolność przypominania jako taka, przy- najmniej w czystych zaburzeniach omawianego typu, nie jest upośledzona. Sche- mat ten, praktycznie bardzo przydatny, daleki jest oczywiście od teoretycznej ścisłości. Nawet bowiem wtedy, gdy ucierpiała głównie zdolność zapamięty- . wimia, równocześnie i inne czynności pamięciowe ulegają w pewnym stopniu upośledzeniu. Przy badaniu zdolności zapamiętywania pamiętać trzeba, że ujemny wynik może zależeć od mnóstwa okoliczności ubocznych, chwilowego rozproszenia uwagi, trwałych zaburzeń uwagi, stanu wzruszenia, apatii z zanikiem zainte- resowań, braku współpracy chorego, któremu nie chce się dokonać żadnego wysiłku umysłowego itd. Czasem zapamiętywanie może być upośledzone wtór- nie u chorego, u którego nie domaga pojmowanie. Przytępiony słuch może również imitować upośledzenie zdolności zapamiętywanią. Wypracowano wiele sposobów badania zdolności zapamiętywania. W klinice posługujemy się standartowym zestawem pięciu cyfr, mianowicie 3, 5, 7, 4, 9 (tzw. test Kirschnera). Zdrowy człowiek, znajdujący się w zwykłym nastroju, zdolny jest. zapamiętać 5 do 6 cyfr, tzn. po bezpośrednim powtórzeniu poda- nego szeregu cyfr i następowym odwróceniu uwagi na inne tematy, zdolny jest cyfry te bez błędu, w podanej kolejności powtórzyć. Organicy mylą się już nawet przy bezpośrednim powtórzeniu. Po odwróceniu uwagi powtarzają tylko część tych cyfr lub przestawiają ich kolejność. Dla tego samego celu można kazać choremu, aby zapamiętał sobie leżące na biurku przedmioty lub wiszące na ścianach pokoju obrazy, a po chwili kazać, aby je wyliczył. [podobne: , infekcje intymne, olejek cbd, fizjoterapia ]

Comments Off