Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

PAMIEC Podnosi sie wielokrotnie, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PAMIĘĆ Podnosi się wielokrotnie, że pamięć, podobnie jak wszystkie inne czynności psy- chiczne, jest funkcją mózgu jako całości i że nie ma .rzekomo miejsca w mózgu, które można by poczytać za ośrodek pamięci na wzór takichże ośrodków mowy, czucia, r chu itd. Penfield i lVIilner dokonali odkrycia (1958), które być może pod- waży nas se zapatrywania. Operacje neurochirurgiczne wykazały mianowicie, że hip pocampus i gyrus hippocampi trzeba by uznać za ośrodki zdolności zapamiętywa- nia. Obustronne usunięcie tych części kory mózgowej prowadzi do utraty zdolności zapamięt wania, natomiast jednostronne uszkodzenie nie pociąga za sobą tych na- stępstw. chory po takim zabiegu nie jest zdolny utrwalić w swojej pamięci dopiero co przeż tych zdarzeń, poza tym ma niepamięć wsteczną bardzo rozległą. Szczegó- łowe bad mia psychologiczne wykazały, że chory zdolny jest przypomnieć sobie do- kładnie rszystkie dawniejsze przeżycia, nie ma również zaburzeń uwagi, nie obniża się jego oraz inteligencji, mowa jego jest bez zarzutu, w szczególności nie doznaje uszczerb u słownik wyrazów, chory nie traci również nabytych zdolności. Zabiegi operacyj e dotyczyły przypadków padaczki z umiejscowieniem ognisk drgawkorod- nych w Itippocampus i w gyrus hippocampi. Zabiegi okazały się skuteczne, gdyż napady adaczkowe ustały, jednakże chorzy, chociaż byli zdolni do pracy, odczuwali przykro utratę zdolności zapamiętywania. Penfield i Milner przestrzegają dlatego przed po lejmowaniem obustronnej operacji. Nie wiemy na razie, jaka jest trwałość tego usz rodzenia czynności pamięciowej i czy następuje kompensacja utraconej funkcji. śpostrzeźenia te mają jednak doniosłe znaczenie teoretyczno-naukowe, gdyż rzucają wiatło na neurofizjológiczne warunki zdobywania nabytków pamięciowych. W po rzednich rozważaniach na temat świadomości mowa była niejednokrotnie O zjawiskach pamięci. Pamięć zdaje się być właściwością wszelkiej tkanki żywej, w szczególności nerwowej. Leży ona u podstaw odruchowości warunkowej i czyn- ności psychicznych automatycznych. Z analizy. fenomenologicznej wynika, że treść pamięci powstaje z przetworzenia się przeżyć świadomych, tak jak gdyby energia psychiczna dynamiczna przeistaczała się w potencjalńą i na odwrót. Tego rodzaju wyniki dociekań teoretycznych powinny być podstawą badań praktycznych nad pamięcią. [przypisy: , depilacja laserowa Łódź, badania psychologiczne, korekcja wzroku ]

Comments Off

Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

PAMIEC Podnosi sie wielokrotnie, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do zmniej- szenia objętości całego boku klatki piersiowej wiedzie najczęściej rozległe Lapa danie się płuca w gruźlicy włóknistej. Zapalenie opłucnej z jej bli- znowaceniem może wieść do rozleglego zapadania się dolnej części klatki piersiowej. Towarzyszy mu nieraz wyraźne przesunięcie sąsiednich na- rządów, np. serca, skrzywienie kręgosłupa. Natomiast gruźlica włókni- sta samych płuc wiedzie częściej do zapadnięcia się przede wszystkim dołków nadobojczykowych i podobojczykowych i wyraźnego sterczenia obojczyka po chorej stronie. Zapadnięcie górnej części klatki piersiowej może być nawet większe, niżby to odpowiadało stopniowi zapadnięcia się chorej części płuca. Zależy to od miejscowego zaniku mięśni na tle toksycznym. Ograniczone zapadnięcie się klatki piersiowej, zwłaszcza w górnych jej częściach, może być wywołane także przez jamę w płu- cach, w przeciwieństwie do ograniczonej odmy opłucnej, której towarzy- szy zwykle miejscowe wygładzenie, a jeżeli ciśnienie w jamie odmowej. jest zwiększone – nawet wypuklenie klatki piersiowej. Spłaszczenie lub zapadnięcie I i II międzyżebrza niekoniecznie jednak świadczy o jednym z wyżej wymienionych stanów, gdyż zdarza się i przy prawidło-wym sta- nie szczytu płucnego w razie zwiotczenia mięśni barkowych. Prócz zapadnięcia klatki piersiowej po jednej stronie rozległego lub ograniczonego, w gruźlicy. płuc zdarza się wypuklenie po jednej stronie, najczęściej rozległe. Zazwyczaj przyczyną tego jest równoczesna rozedma płuc, duży wysięk o-płucny luz zastawkowa odma opłucna. Silne zapad – nięcie się klatki piersiowej, jej wypuklenie oraz zupełna symetria obu jej połów nie wyłączają istnienia sprawy gruź1iczej w płucu. Skóra klatki piersiowej, jak zresztą i w innych częściach ciała, bywa w gruźlicy płuc bardzo często blada, zwłaszcza po. obfitych krwotokach oraz w późniejszych okresach choroby, szczególnie gdy się rozwinie skro- biawica narządów wewnętrznych. Zwłaszcza gruźlica szczytowa ujawnia się nieraz w postaci blednicy, co wieść może do .mylnego rozpoznania. W przypadkach znacznej aktywności gruźlicy bladość skóry może kon- trastować z sinawo-czerwonym zabarwieniem policzków, tzw. rumień- cem suchotniczym. Po stronie chorego płuca bywa on nieraz o wiele wybitniejszy niż po stronie zdrowego płuca albo istnieje tylko po chorej stronie. Objaw ten zależy od ucisku nerwu współczulnego przez obrzmiałe węzły chłonne lub przez zrosty opłucne. Wskutek drażnienia wiązki oczno-źrenicznej nerwu współczulnego może nastąpić jedno- stronne rozszerzenie średnicy. [patrz też: , protetyka, stomatolog Warszawa, korekcja wzroku ]

Comments Off

« Previous Entries