Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Przy zahamowaniu psychoruchowym, jesli chorzy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy zahamowaniu psychoruchowym, jeśli chorzy w ogóle coś wyjaśniają, to czasem obrazowo wyjaśniają swój stan, tak jakby mieli nogi z ołowiu. Otamowanie może nagle ustąpić, tak jakby ktoś usunął tamę, dając nagromadzonym wodom swobodny odpływ. Zahamowanie nie ustępuje zazwyczaj tak nagle, chociaż i tutaj wyjątkowo zdarzają się działania wybu- chowe lub impulsywne. Mówimy wówczas o odhamowaniu. Stany te zalicza się właściwie do zaburzeń woli, dążeń, życia popędowego i działania. Jeżeli zaha- mowanie lub otamowanie posunie się do ostatecznych granic, to występuje stan osłupienia (stupor). W stanie tym zanikają wszelkie przejawy woli i życia popędowego, chociaż świadomość nie jest upośledzona. Chorzy mogą wówczas stać się małomówni, a nawet na długi czas zupełnie zamilknąć (mutismus). Mogą też przestać jeść, pić, załatwiać potrzeby fizjologiczne, dbać o cokolwiek. Nawet jednak w takim ciężkim stanie osłupienia procesy myślowe rozgrywają się, choć trudno w nie wniknąć i trudno je po przeminięciu tego stanu odtworzyć. Oka- zuje się jednak, że w takim stanie chorzy mogą czynić bardzo bystre spostrze- żenia i przerabiać je myślowo.
OBNIZENIE SPRAWNOŚCI UMYSLOWEJ (POZIOMU INTELIGENCJI) Może ono być wywołane czynnikami wcześnie nabytymi i wrodzonymi albo późno nabytymi. W pierwszym przypadku mówimy o niedorozwoju umysłowym (oligophrenia), w drugim o otępieniu (defentia s. obtu- sio). Otępienie oznacza niski poziom inteligencji, wywołany organiczną sprawą chorobową przebytą już po osiągnięciu pewnego stopnia rozwoju umysłowego. W przypadkach otępienia nastąpiło więc cofnięcie się sprawności umysłowej, podczas gdy w niedorozwoju umysłowym nastąpiło zahamowanie procesu roz- wojowego, tak że nie został osiągnięty prawidłowy poziom inteligencji. Pojęcia te wchodzą w skład tzw. zespołu psycho-organicznego odgrywającego ogromną rolę w praktyce psychiatrycznej. Dwa te pojęcia cza- sem zachodzą na siebie. Tak się rzecz ma w psychiatrii dziecięcej, gdzie wcześ- nie przebyte organiczne choroby mózgu równocześnie powodują obniżenie uzy- skanej już sprawności intelektualnej, a zarazem zahamowanie dalszego rozwoju. [przypisy: , surówki bawełniane, kosmetyki organiczne, logopeda warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Przy zahamowaniu psychoruchowym, jesli chorzy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obrzmienie tarczycy może być różnego stopnia,. czasami daje się wykryć tylko obmacywaniem, i to np. jedynie podczas ruchów połykowych, gdy badany stoi, odchyliwszy głowę ku tyłowi, Z innych objawów, które stwierdza się oglądaniem, duże znaczenie mają zaburzenia rozszerzalności klatki piersiowej. W gru- źlicy płuc obie połowy klatki piersiowej rozszerzają się bardzo często nierównomiernie. Powłóczenie pewnych okolic klatki, daje się nieraz spostrzec jako objaw wczesny, gdy wyraźnego zapadnięcia klatki jeszcze nie ma. Zwłaszcza doniosłe znaczenie rr;a opóźnianie się oddechowe jednego ze szczytów płuc w porównaniu z drugim, gdyż może ono zależeć od szczytowego gruźliczego zapalenia opłucnej lub od zrostów opłucnych na tle gruźlicy szczytowej. W gruźlicy obu płuc stopień ograniczenia rucho- mości oddechowej może być po obu stronach klatki piersiowej niejedna- kowy: bardzo często po stronie z dawniejszym zajęciem powłóczenie jest o wiele wyraźniejsze wskutek zmian bliznowatych. Mogą zdarzać się także powłóczenia skrzyżowane, np. w razie nacieku z jednej strony, a zapalenia opłucnej z drugiej strony. W gruźlicy płuc ulega też nieraz zaburzeniu objaw przeponowy Littena stanowiący zewnętrzny wyraz ruchów przepony. U chorych na gruźlicę płuc zmienia się nierzadko tor oddychania oraz częstość oddechów. Mianowicie w ciężkiej gruźlicy płuc w oddychaniu biorą udział pomocnicze mięśnie oddechowe, a czę- stość oddechów wzrasta. Niezwykle głębokie oddychanie, zarazem bardzo częste (do 40-70 na minutę), czasami za częste i powierzchowne cechuje dołączenie się ostrej gruźlicy prosówkowej. Zmiana oddychania kojarzy się w tych przypadkach zazwyczaj ze szczególnym, nader bladosinym za- barwieniem warg i policzków, nie odpowiadającym stanowi płuc i serca. Oglądaniem cho-rych na gruźlicę płuc można czasami stwierdzić Tętnienie serca na większej przestrzeni niż u osób zdrowych. Bywa to wtedy, gdy sąsiednia tkanka płucna zapadając się obnaża serce na większej przestrzeni. Zapadanie się płuca oraz zrosty płuca z sercem mogą wieść do przesunięcia serca wraz z przesunięciem i ustaleniem ude- rzenia koniuszkowego na niezwykłym miejscu. [podobne: , integracja sensoryczna, wózki dziecięce, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

« Previous Entries