Posts Tagged ‘kurs sep’

Spokrewniony z zespolem ganserowskim jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Spokrewniony z zespołem ganserowskim jest puerylizm hosteryczny, w którym chory (najczęściej kobieta) zachowuje się jak małe dziecko, szczebiocze głosikiem dziecięcym, przybiera dziecięce maniery i wymowę, na- zywa siebie Dzidzi” Kicia, bawi się zabawkami. W zachowaniu tym nie ma zazwyczaj przemyślanej konsekwencji, gdyż chory popełnia niedorzeczności, które nie zdarzają się dzieciom, np. nie poznaje swoich krewnych lub wypo- wiada skojarzenia zgoła nie dziecięce. Wernicke opisał pod nazwą pseudodemencji podobny zespół, jed- nakże o przebiegu przewlekłym, zdarzający się najczęściej w następstwie do-: znanego wypadku. Chorzy ci może nie popełniają tak uderzających niedorzecz- ności jak wyżej opisani, ale odpowiedzi ich naśladują otępienie niezwykle głę- bokiego stopnia. Zasadnicza różnica w stosunku do prawdziwego otępienia organicznego polega na tym, że chorzy ci zatracają elementarne wiadomości i doświadczenia, które u organików pozostają nie naruszone. Ponadto stwier- dza się wiele innych objawów histerycznych, które nie pozostawiają najmniej- . szych wątpliwości co do psychogennego pochodzenia sprawy. Wyliczając mie- siące chorzy ci przestawiają je w naiwny sposób, przy próbie Romberga padają bez fazy balansowania, na pytanie, ile jest 3 X 9, odpowiadają np. 39 itd. Pseu- dodemencja Wernickego występuje często pod postacią nerwicy roszczenio- wej. Odgrywa ona również niemałą rolę w psychiatrii wojennej. Mechanizm jej powstawania nie różni się niczym zasadniczym od sytuacyjnego zespołu Gansera ani od histerycznego puerylizmu. We wszystkich tych sprawach, które są pochodzenia wyłącznie środowiskowego, chociaż przyjmuje się rolę dyspo- zycji osobniczej w ich powstawaniu, sprawność intelektualna jako taka nie doznaje u szczerbku, mimo że wypowiedzi chorego o tym pozornie świadczą. [przypisy: , biustonosze do karmienia, kurs sep, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kurs sep’

Spokrewniony z zespolem ganserowskim jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

POCZUCIE CHOROBY PSYCHICZNEJ I SAMOKRYTYCYZM Powiedniał już Baillarger: La folie est une info1tune qui signo1e elle – meme. Istotnie n ajcięższe psychozy przebiegają najczęściej bez poczucia choroby psy- chicznej. khizofrenicy czasem tylko na początku, gdy rozpoczyna się przemiana ich osobo vości, zdają sobie częściowo sprawę z tego, że dzieje się z riimi coś niezwykle go. Nawet w tych rzadkich przypadkach poczucie choroby psychicz- nej bywa jednak powierzchowne i niekonsekwentne w znaczeniu ambisentencji. Na skutej: paratymii, .chory nie przejmuje się głębiej informacją, że jest psy- chicznie chory, stosunek jego do tej wiadomości jest przy tym ambiwalentny. W sprawach psychoorganicznych poczucie choroby psychicznej bywa tylko na początku, wybitne bywa np. w okresie neurastenicznym. W miarę pogłębia- nia się oiępienia i euforii zanika wszelki krytycyzm. Cielesnych skarg hipo- chondrycs.nych nie trzeba brać .za poczucie choroby psychicznej. Wybitne po- czucie ch oroby psychicznej stwierdza się w stanach depresyjnych, zwłaszcza .endogenlYCh, również u większości chorych nerwicowych. U tych ostatnich góruje je Inak zazwyczaj przekonanie o chorobie somatycznej. Nerwica natręctw przebieg najczęściej z pełnym krytycyzmem, natomiast natręctwa objawowe nie zaws :e. Częściowy krytycyzm zachowuje wielu chorych w stanie mania- kalnym, lawet zdarza się to w stanie szałowym. Chorzy ci podają czasem, że zdają sobie sprawę z chorobliwości swego stanu, lecz nie mogą się opanować. Brak po zucia choroby psychicznej jest ważnym momentem w różnicowaniu. [patrz też: , olejek cbd, kurs sep, tusz do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries