Posts Tagged ‘oczyszczalnie przydomowe’

Trudnosci rozpoznawcze moga sie zwiekszac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Trudności rozpoznawcze mogą się zwiększać wskutek tego, że nie zawsze początek i koniec okresu niepamięci jest we wspomnieniach cho- rego ostro odgraniczony. W stanach pomrocznych tłumaczyć sobie można nie- równość wspomnień wahaniami przyćmienia świadomości, która chwilami może się bardziej przejaśniać, a chwilami znowu ulegać głębszemu przyćmieniu. Rozpoznawczo bardzo przydatne jest zjawisko niepamięci wstecznej (amnesia retrograda), polegające na tym, że niepamięcią objęty jest okres beżpośrednio poprzedzający utratę lub jakościową zmianę świadomości. Okres niepamięci wstecznej może być różnie rozległy, od paru minut do wielu godzin, w cięższych przypadkach obejmować może wiele dni, tygodni i miesięcy, a na- wet w naj cięższych przypadkach wiele lat. Niepamięć wsteczną stwierdza się po urazie czaszki, po nieudałym powieszeniu, również w upojeniu patologicz- nym i w innych psychozach przebiegających z zaburzeniem świadomości, cho- ciaż tutaj jest znacznie trudniej w przedmiotowy sposób ustalić początek sprawy chorobowej dla: porównania go z początkiem niepamięci. Po ciężkich wstrzą- sach lub zranieniach mózgu zdarza się często, że początkowo okres niepamięci wstecznej jest bardzo rozległy. Już po upływie kilku dni można jednak stwier- dzić, że chory zaczyna sobie przypominać coraz więcej szczegółów dotąd za- pomnianych, ostatecznie jednak niepamięć odgranicza się dość wyraźnie od okresu, z którego wspomnienia powróciły. Wspomnienia tym łatwiej powra- cają, im dalej są odległe od chwili urazu. Powracanie zapomnianych wspomnień jest dowodem, że chodziło o czynnościowe zaburzenia zdolności przypomina- nia. Natomiast trwałość niepamięci przemawia za głębszym, organicznym usz- kodzeniem zdolności przechowywania, a więc samych engramów. [więcej w: , masło shea, oczyszczalnie przydomowe, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczalnie przydomowe’

Trudnosci rozpoznawcze moga sie zwiekszac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Omamy pamięciowe występują najczęściej w schi- zofrenii paranoidalnej. Chora skarży się np., że się ją co noc gwałci, korzysta- jąc ,z jej głębokiego snu. Omamy te mogą dotyczyć czasów, gdy w ogóle chory był jeszcze wolny od psychozy, tak że zjawiska tego nie da się sprowadzić do omamów czuciowo-ustrojowych. Omamy pamięciowe występują zresztą czasem u chorych, którzy w ogóle nie halucynują, np. w psychozach órganicznych. Nie- którzy zaliczają tutaj również to, co opisaliśmy powyżej pod nazwą pseudologia phantastica, a także konfabulacje. Objawy pseudologiczne zasługują na tę nazwę co najwyżej dopiero wówczas, gdy wytworzy się wiara w rzeczywistość zmyślo- nych historii, co jednak nie zawsze ma miejsce. 3. Na pograniczu złudzeń i omamów pamięciowych pomieścić trzeba złudy Pamięciowe utożsamiające, znane pod francuską nazwą dejii vu (już widziane) lub dejii vecu (już przeżywane). Złudy te zdarzają się i zdrowym zwłaszcza w stanach zmęczenia fizjologicznego lub neurastenicznego, Na prze-J życiach takich opierano fantastyczne teorie metafizyczne o wędrówce dusz (metempsychoza, palingeneza, reinkarnacja). Złudy te występują jako prawid- łowe zjawisko w psychologii marzenia sennego. Jednakże w psychopatologii zjawiska te natężeniem swoim i siłą towarzyszącego im przekonania o praw- dziwości dochodzą do rozmiarów objawu chorobowego. Występuje to szczegól- nie w schizofrenii i w zamroczeniu padaczkowym: chorzy czasem gniewają się, że padają ofiarą jakichś specjalnie dla nich zainscenizowanych komedii. 4.Kryptomnezje są odwrotnością poprzednich zaburzeń, mianowicie niektóre wspomnienia straciły tutaj cechę powtórności i wydają się osobnikowi tworem nowym. N a przykład w otępieniu starczym zdarza się, że chory opo- wiada nam anegdotkę, którą przed paru minutami od nas usłyszał. Zjawisko to, oczywiście bez cech jakości patologicznej, występować może i w prawidłowych warunkach. Mówi się wówczas o “podświadomym plagiacie”. Czasem pojęcia kryptomnezji używa się w innym nieco znaczeniu; np. glossolalia polega na przemawianiu w języku osobnikowi dotąd niewątpliwie nieznanym; mistycy ,dopatrują się w zjawiskach takich czegoś niezwykłego, chociaż chodzić może w przypadkach mistyfikacji histerycznej o sztuczną mowę podobną do wymyśla- nej przez bawiące się dzieci, albo też chodzić może o przypomnienie sobie dawno zapomnianych nabytków pamięciowych właśnie w znaczeniu kryptomnezji. Dlatego w leksykonach znaleźć można definicję kryptomnezji: podświadoma pamięć. Terminu tego nie należy mieszać z ekmenzją, która oznacza zja- wisko spotykane w zaburzeniach pamięci starczych i innych organicznych, po- legające na zapominaniu świeżych przeżyć przy dobrze zachowanych wspom- nieniach z dawnych czasów. [więcej w: , Zdrowa żywność, odzież termoaktywna, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off

« Previous Entries