Posts Tagged ‘odzież bhp’

Badanie klatki piersiowej osluchiwaniem Objawy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badanie klatki piersiowej osłuchiwaniem Objawy osłuchowe gruźlicy płuc mogą być prawidłowe, zależnie od głębokości siedziby ognisk w płucach i malej ich rozległości. Częściej słyszy się zmiany osłuchowe. Mogą one: 1) dotyczyć okresu wdechowego i wydechowego, 2) objawiać się zmianą siły i charakteru podstawowych szmerów od- dechowych oraz szmerami dodatkowymi. Zaostrzenie szmeru pęcherzykowego słyszy się w gruźlicy płuc bardzo często już podczas powierzchownego oddychania, zależnie od nie- żytu oskrzeli i oskrzelków bądź swoistego, bądź nieswoistego. Jeżeli nieżyt doprowadzi do znacznego ich zwężenia, to słyszy się osłabiony szmer pęcherzykowy. Szmer zaostrzony może być słyszalny także w miej- scu ognisk gruźliczych wskutek rozedmy odcinka płuca otaczającego chore części a także w oddalonych, nieuszkodzonych częściach płuc, ule- głych rozedmie zastępczej. Zatem zaostrzony szmer pęcherzykowy w szczycie płucnym chorego z dużym wysiękiem opłucnym nie świadczy jeszcze o zajęciu tego szczytu gruźlicą. Szmer pęcherzykowy osłabiony, zwłaszcza zaś zaostrzony, czasami miewa w gruźlicy płuc cechy szmeru przerywanego, pomimo równomiernego oddychania. Częściej słyszy się przedłużony szmer wydechowy pęcherzykowy, nieraz równocześnie za- ostrzony nawet przy niegłębokim oddychaniu. Jest on słyszalny nie- rzadko w miejscach świeżych ognisk wskutek utraty sprężystości tkanki płucnej lub zmniejszenia światła oskrzeli i oskrzelków na tle swoistego lub nieswoistego ich nieżytu albo rozsiania się w nich licznych gruzeł- ków. Słyszy się go w gruźlicy płuc także tam, gdzie powstała rozedma zastępcza. W miejscach płuc, które utraciły wskutek gruźlicy zdolność dosta- tecznego i szybkiego rozszerzania się, słychać nieraz szmer nieoznaczony. Może być on słyszalny w części płuc, uległej niedodmie wsku- tek zatkania światła oskrzeli i oskrzelków wydzieliną lub obfitymi gru- zełkami, w okolicy ze sprawa włóknistą, z licznymi niewielkimi ogni- skami zapalenia odoskrzelowego płuc i w rozsianej gruźlicy prosów- kowej. Sprawy uciskowe, powstające na tle swoistym lub nieswoistym w płucu lub opłucnej (wysięk, odma), które wywołują niedodmę płuca lub pogarszają przewodzenie objawów osłuchowych, mogą być, u cho- rych na gruźlicę płuc również przyczyną szmeru oddechowego nieozna- czonego. [przypisy: , odzież bhp, kurs sep, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież bhp’

Badanie klatki piersiowej osluchiwaniem Objawy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W krwinkach obojętnochłonnych stwierdza się w, gruźlicy nadto zmiany toksyczne w postaci zatarcia .budowy i konturów jąder oraz ciemnych, grubych ziarn zasadochłonnych w protoplazmie, która nieraz barwi silę barwnikami zasadochłonnymi słabo. Przesunięcie w lewo w obrazie krwinek obojętnochłonmych, zwięk- szenie ich liczby i pojawienie się w nich zmian toksycznych, objawy te idą najczęściej równolegle do stopnia natężenia sprawy gruźliczej. Gdy ,nastąpi całkowite wyczerpanie sił obronnych ustroju, wtedy zmian tych może zupełnie nie być. W gruźlicy płuc nadaje się duże znaczenie wskaźnikowi monocytowo- Limfocytowemu. W łagodnej gruźlicy płuc bywa on na ogół niski, poniżej 0,4, natomiast w miarę postępu choroby -wraz z toksemią przekracza 0,5 i w przypadkach rozpaczliwych może docho- dzić do 2 i nawet wyżej. Wahania wskaźnika zależą od tego, że popra- wie choroby towarzyszy zwiększenie liczby limfocyów a zmniejszenie liczby jednojądrzastych, pogorszeniu – zmiany odwrotne. Gruźlica płuc wywiera także wpływ na retikulocyty . W gru- źlicy nieczynnej ich liczba jest taka sama jak u zdrowych (1-3 na 1000 czerwonych krwinek). W miarę zaostrzenia, się sprawy liczba re- tikulocytów zwiększa się i dochodzić może nawet do 10-50 promile, a jednocześnie wzrasta liczba młodszych ich postaci. Zwłaszcza wysokie liczby retikulocytów spostrzega się w gruźlicy płuc w wieku pokwita- nia (phtihisis pulmonum pubertatis). W ciężkich przypadkach gruźlicy płuc liczba retikulocytów zmniejsza się, jednocześnie obniża się liczba postaci młodszych na korzyść starszych (Michał Szour i Bergenbaum), zależnie od częściowego uszkodzenia szpiku. Gruźlica płuc lekka oraz średniej ciężkości nie wywołuje niedokrwi- stości, na od wrót przebiega czasami ze zwiększeniem liczby czerwonych krwinek (erythrocytosis) i z mikrocytozą. TŁumaczy się to zmniejszeniem powierzchni oddechowej płuc wskutek zniszczenia tkanki płucnej z na- stępowym powiększeniem powierzchni krwinek czerwonych. Poty pływne i silne biegunki, zagęszczając krew, mogą wywołać pozorne zwięk- szenie liczby czerwonych krwinek (erythrocytosis spuria). [przypisy: , odzież bhp, odżywka do włosów, olejek do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries