Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

W ogóle stwierdzenie rozkojarzenia bywa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W ogóle stwierdzenie rozkojarzenia bywa rzeczą bardzo trudną, nie zawsze bowiem cechy te występują tak wyraźnie jak powyżej opisano. W schizofrenii prostej i w stanach ubytków intelektualnych schizofrenicznych mowa i bieg myśli tych ludzi mogą się nie rzucać w oczy. Potrzeba czasem dużo wprawy i długiej rozmowy z chorym, aby stwierdzić, że jego logika różni się od logiki zdrowego człowieka i doprowadza go do błędnych wniosków, chociaż wychodzi on z tych samych przesłanek co drudzy. To rozluźnienie dyscypliny myślenia logicznego, które Bleuler określił nazwą das autistisch – undisziplinierte Den- ken, jest właśnie znamienne dla objawu rozkojarzenia. Między innymi trzeba dobrze śledzić wątek myślowy schizofrenika, aby dostrzec typowe dla rozko- jarzonego rozumowania współistnienie sprzecznych sądów. Objawowi temu na- dał Spett (1949) nazwę ambisentencji. Za przykład może tu służyć chora, która rozpacza po urojonym wymordowaniu jej dzieci. Na widok tychże dzieci żywych i zdrowych rozpacz jej nie uśmierza się. Twierdzi ona nadal, że wpraw- dzie istotnie dzieci jej żyją, niemniej jednak jest ona nadal przekonana, że zostały one wymordowane. Przykład ten poza ambisentencją rzuca światło na istotę urojeń, na sztywność afektywną.. a nawet na ambiwalencję uczuciową. Można bowiem było zauważyć, że chora na widok dzieci jakby się ucieszyła, nie wyzbywając się jednak nastroju rozpaczy.
OTAMOWANIE A ZAHAMOWANIE Pojęcia te nie zawsze w praktyce odcinają się ostro, jak należy. Zahamowanie albo tylko przyhamowanie oznacza stan ogólnego, trwałego w czasie zwolnie- nia czy powstrzymania przebiegu czynności, w danym przypadku czynności psychicznych, a szczególnie myślowych. Typowym przykładem zahamowania jest właściwie stan depresji. Natomiast w schizofrenii zachodzi raczej otamowa- nie, które polega na nagłym zatrzymaniu się dobrze dotąd przebiegającej czyn- ności, tak jak gdyby w poprzek strumienią postawiono tamę – stąd nazwa. W zahamowaniu ruchy i myśli są jednostajnie zwolnione, a chorzy skarżą się czy to na zmęczenie występujące przy próbach wysiłków umysłowych, czy na zanik zainteresowań. [podobne: , odzież termoaktywna, zagęszczanie rzęs, prawo medyczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

W ogóle stwierdzenie rozkojarzenia bywa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Omamy pamięciowe występują najczęściej w schi- zofrenii paranoidalnej. Chora skarży się np., że się ją co noc gwałci, korzysta- jąc ,z jej głębokiego snu. Omamy te mogą dotyczyć czasów, gdy w ogóle chory był jeszcze wolny od psychozy, tak że zjawiska tego nie da się sprowadzić do omamów czuciowo-ustrojowych. Omamy pamięciowe występują zresztą czasem u chorych, którzy w ogóle nie halucynują, np. w psychozach órganicznych. Nie- którzy zaliczają tutaj również to, co opisaliśmy powyżej pod nazwą pseudologia phantastica, a także konfabulacje. Objawy pseudologiczne zasługują na tę nazwę co najwyżej dopiero wówczas, gdy wytworzy się wiara w rzeczywistość zmyślo- nych historii, co jednak nie zawsze ma miejsce. 3. Na pograniczu złudzeń i omamów pamięciowych pomieścić trzeba złudy Pamięciowe utożsamiające, znane pod francuską nazwą dejii vu (już widziane) lub dejii vecu (już przeżywane). Złudy te zdarzają się i zdrowym zwłaszcza w stanach zmęczenia fizjologicznego lub neurastenicznego, Na prze-J życiach takich opierano fantastyczne teorie metafizyczne o wędrówce dusz (metempsychoza, palingeneza, reinkarnacja). Złudy te występują jako prawid- łowe zjawisko w psychologii marzenia sennego. Jednakże w psychopatologii zjawiska te natężeniem swoim i siłą towarzyszącego im przekonania o praw- dziwości dochodzą do rozmiarów objawu chorobowego. Występuje to szczegól- nie w schizofrenii i w zamroczeniu padaczkowym: chorzy czasem gniewają się, że padają ofiarą jakichś specjalnie dla nich zainscenizowanych komedii. 4.Kryptomnezje są odwrotnością poprzednich zaburzeń, mianowicie niektóre wspomnienia straciły tutaj cechę powtórności i wydają się osobnikowi tworem nowym. N a przykład w otępieniu starczym zdarza się, że chory opo- wiada nam anegdotkę, którą przed paru minutami od nas usłyszał. Zjawisko to, oczywiście bez cech jakości patologicznej, występować może i w prawidłowych warunkach. Mówi się wówczas o “podświadomym plagiacie”. Czasem pojęcia kryptomnezji używa się w innym nieco znaczeniu; np. glossolalia polega na przemawianiu w języku osobnikowi dotąd niewątpliwie nieznanym; mistycy ,dopatrują się w zjawiskach takich czegoś niezwykłego, chociaż chodzić może w przypadkach mistyfikacji histerycznej o sztuczną mowę podobną do wymyśla- nej przez bawiące się dzieci, albo też chodzić może o przypomnienie sobie dawno zapomnianych nabytków pamięciowych właśnie w znaczeniu kryptomnezji. Dlatego w leksykonach znaleźć można definicję kryptomnezji: podświadoma pamięć. Terminu tego nie należy mieszać z ekmenzją, która oznacza zja- wisko spotykane w zaburzeniach pamięci starczych i innych organicznych, po- legające na zapominaniu świeżych przeżyć przy dobrze zachowanych wspom- nieniach z dawnych czasów. [więcej w: , Zdrowa żywność, odzież termoaktywna, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off

« Previous Entries