Posts Tagged ‘odżywka do włosów’

Dreszer i Schramm zbadali powracanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dreszer i Schramm zbadali powracanie pamięci po wstrząsach elektrycznych i stwierdzili, że następuje ono w kolejności chronologicznej nabywania danych pamięciowych; np. pewna chora tuż po ocknięciu się podawała swoje nazwisko panieńskie, potem przypomniała sobie, że jest zamężna, następnie dopiero przy- chodziło jej na pamięć imię jej 3-letniego synka, a wreszcie i imię jej 3-mie-, sięcznej córeczki. Po ustąpieniu ostrej psychozy, nawet wówczas, gdy sensorium nie było upo- śledzone, stwierdza się bardzo często niepamięć treści minionych przeżyć psy- chotycznych. Zjawisku temu nadano nazwę amnesia retropsychotica. Tam gdzie sensorium było zmienione, niepamięć bywa zupełna, co najwyżej mogą pozo- stać luźne wyspy wspomnieniowe, nie wiążące się logicznie z żadną całością. Czasem wspomnienia takie trudno choremu odróżnić od marzenia sennego. Ale nawet tam, gdzie sensorium było nie uszkodzone, chorzy miewają trudności, gdy usiłują sobie wiernie odtworzyć przeżycia psychotyczne. Czasem wspom- nienia z okresu psychozy pozostają w pamięci jako zamazane obrazy, nie dające się ani logicznie uporządkować, ani nawet w ogóle wysłowić. Pochodzi to w du- żym stopniu stąd, że przeżycia psychotyczne nie kojarzą się integralnie z rze- oczywistymi przeżyciami. Na tym samym zdają się polegać fizjologiczne trud- ności, jakie miewamy w usiłowaniach zapamiętywania treści przeżytych marzeń sennych. Zjawisko niepamięci retropsychotycznej występuje szczególnie wyraź- nie po leczeniu elektrowstrząsowym. ZŁUDY PAMIĘCIOWE Złudy pamięciowe i niedokładność odtwarzania mogą zachodzić już w fizjologicznych warunkach, jednakże w psychopatologii chodzi o szczególnie jaskrawe zaburzenia. Poza ostrym i przewlekłym alkoholizmem zdarza się to szczególnie w zespołach organicznych, a zwłaszcza u epileptyków. Obraz pamięciowy nie odpowiada rzeczywistości. Podobne wspomnienia zlewają się łatwo w jedno. Jeżeli chory był dwukrotnie w więzieniu, to obydwa pobyty mieszają mu się, tak że nie umie on odróżnić wydarzeń z pierwszego pobytu od wydarzeń z drugiego. U otępiałych ciężko chorych stwierdza się często, że mie- szają oni wydarzenia z I wojny światowej z wydarzeniami z II wojny świa- towej. [patrz też: , odżywka do włosów, salon fryzjerski mokotów, foteliki dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywka do włosów’

Dreszer i Schramm zbadali powracanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Narząd krążenia. Prócz objawów w posuniętych okresach gruźlicy płuc może powstać niewydolność krążenia, a w przypadkach, w których zmiany zwyradniające przeważają w lewej komorze – duszność o cechach dychawicy ser- cowej. Tętnice w gruźlicy płuc rzadko są wąskie, żyły – słabo roz- winięte i wiotkie. Tętno w posuniętych okresach choroby bywa prze- ważnie przyśpieszone, przy czym więcej, niżby to odpowiadało ogólnej ciepłocie ciała (tacivucardu telativa), małe i zwłaszcza łatwo pobudliwe. Czasami stwierdza się niemiarowość oddechową. Przyśpieszenie względne tętna jest wyrazem osłabienia mięśnia sercowego i spadku ciśnienia tętniczego, występujących w dalszym okresie gruźlicy płuc. Krew w gruźlicy płuc Ciśnienie tętnicze jest w gruźlicy płuc przewaznie obniżone, zwłaszcza w suchotach płuc wyniszczających i w ostrym zapaleniu płuc serowatym (Andrzej Biernacki). Wyjątek stanowią gruźlica płuc włók- nista i ostra gruźlica prosówkowa, w których ciśnienie tętnicze jest czę- sto zwiększone. W suchotach płuc rozpoczynających się, w suchotach płuc rozwiniętych nawały choroby przebiegają często bez spadku ciśnienia tętniczego, a nawet z przejściową jego zwyżką. Ciśnienie rozkurczowe ulega na ogół tym samym zmianom, co i ciśnienie skurczowe. Ciśnienie żylne w suchotach płuc rozpoczynających się jest prawidłowe, w suchotach rozwiniętych – obniżone, w gruźlicy płuc włóknistej i w gruźlicy prosówkowej – nieco zwiększone. Narząd trawienny. Czynność wydzielnicza żołądka w okresie początkowym i w rozwiniętych suchotach płuc bywa dość często (w badaniach Michała Rosnowskiego w 40-35%) wzmożona, w dalszych okresach na odwrót częściej zdarza silę jej upośledzenie a na- wet wygaśnięcie. W nadkwaśności sorku żołądkowego główny udział bierze faza chemiczna wydzielania, w niedokwaśności – faza odruchowo- nerwowa (Michał Rosnowski). W miarę postępu choroby wydolność tra- wienna żołądka coraz bardziej maleje, przeważnie wskutek upośledzenia wydzielniczej jego czynności (w 38%) lub napięcia ściany (w 35%), albo skojarzenia obu tych czynników. Opadnięcie żołądka, upośledzenie. jego napięcia i osłabienie jego ruchów robaczkowych spostrzega się również tym częściej, im rozleglejsze są zmiany gruźlicze w płucach. [podobne: , gabinet ginekologiczny, odżywka do włosów, surówki bawełniane ]

Comments Off

« Previous Entries