Posts Tagged ‘okulista’

Przez typy pamieci rozumie sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przez typy pamięci rozumie się indywidualne właściwości pamięci ludzkiej, zależnie od górującego rozwoju jakiegoś rodzaju pamięci. U każdego człowieka roz- w.inięte są zresztą równocześnie -w pe wnyrn stopniu wszystkie rodzaje pamięci,• np. wśród plastyków, muzyków, pisarzy, aktorów, biologów itd. spotyka się szczególnie często obrazowy typ pamięci. Ludzie ci przeważnie zapamiętują poglądowo obrazy przedmiotów i zdarzeń, natomiast wśród uczonych, przyzwyczajonych do myślenia abstrakcyjnego, spotyka się szczególnie często typ pamięci słowno-logiczny. Zwrócono uwagę na to, że jeden i ten sam materiał pamięciowy bywa zapamiętywany rozmai- tymi sposobami, zależnie od typu pamięci, np. numer telefonu wzrokowiec stara się zapamiętać jako napisany, słuchowiec jako wymawiany, a ruchowiec jako skojarzony z ruchami mowy, lub pisania. Najczęściej spotykamy mieszane typy pamięci. Pamięć może być dobra lub zła w stosunku do rozmaitych przedmiotów. Nie wy- starczy dlatego określać ją ogólnie jako złą lub dobrą. Najlepiej zapamiętujemy fakty, które 1) posiadają wybitne zabarwienie wzruszeniowe, 2) którym poświęcamy szcze- gólną uwagę i te, które skojarzone są ze znaczną ilością znanych nam uprzednio faktów. Wyodrębnia się zazwyczaj następujące cechy pamięci: 1. Wierność (dokładność) polega na podobieństwie odtworzonego obrazu do przedmiotu. Obraz ten jest najdokładniejszy bezpośrednio po doznanym spostrze- żeniu, później szczegóły stopniowo się zacierają, a zarazem dorączają się złudzenia pamięci. Pamięć wierna powinna być zasadniczo wolna od zmian i luk oraz od pod- miotowych uzupełnień. Wzruszenia powodują z reguły bezwiedne zafałszowanie pa- mięci. Dawne zdarzenia, o ile nie są wielokrotnie odświeżane, ulegają wypaczeniu zarówno wskutek zapomnienia szczegółów towarzyszących, jak i wskutek następczego zabarwienia wzruszeniowego. Każdy doświadczony sędzia liczy się z tymi zjawiskami, które obejmuje się nazwą psychologii świadków. [hasła pokrewne: , okulista, olejek cbd, olejowanie włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘okulista’

Przez typy pamieci rozumie sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badanie klatki piersiowej obmacywaniem Obmacywaniem klatki piersiowej w gruźlicy płuc nieraz stwier- dza się w różnych miejscach klatki piersiowej zaburzenia drżenia piersiowego jako wyraz zagęszczenia tkanki płucnej, mniej- szej jej powietrzności lub stanu odwrotnego .Objawy te najczęściej stwierdza się w okolicach nadobojczykowych i nadgrzebieniowych, od- powiednio do naj częstszej siedziby zmian gruźliczych w plucu. Ponieważ zagęszczona tkanka płucna oraz jamy w płucach przewodzą lepiej fale głosowe niż tkanka płucna prawidłowa, powinnoby drżenie piersiowe w miejscu jam i rozległych nacieków być zawsze wzmożone, jeżeli, rzecz prosta, oskrzela zmienionych części płuc są drożne. Tak jednak bywą nie zawsze, ogniska bowiem gruźlicze mogą być małe lub znajdować się głę- boko w płucu. W tych przypadkach siła drżenia piersiowego w miejscu ognisk zależeć będzie od otaczającej je prawidłowo powietrznej tkanki płucnej, a więc drżenie, pomimo istnienia zmian w płucach, i to nawet rozpadowych, będzie prawidłowe. Znów w gruźlicy włóknistej, jeżeli jej towarzyszy, co bywa nieraz, zagięcie oskrzela, a więc jego zwężenie drże- nie piersiowe może ulec tylko nieznacznemu wzmożeniu. Gdy oskrzele wiodące do naciekłego ogniska lub do jamy zostanie chwilowo zatkane, wtedy drżenie piersiowe zniknie i pojawi się znowu, gdy pod wpływem kaszlu lub innej przyczyny oskrzele stanie się drożne. Zachowanie się drżenia piersiowego w gruźlicy płuc zależy również od stanu opłucnej.
Badanie klatki piersiowej opukiwaniem Doniosłe dane wykrywa w gruźlicy płuc opukiwanie klatki piersiowej. Cenność tej metody polega głównie na wykrywaniu stanu fizycznego płuc, od niego bowiem zależy charakter odgłosu opukowego. Zmiany opukowe w gruźlicy płuc mogą dotyczyć charakter odgłosu opukowego w różnych miejscach klatki piersiowej, ustawienia granic płuc i ich ruchomości. W gruźlicy płuc u dorosłych naj wybitniej j naj wcześniej stwierdza się zmiany opukowe w szczytach płucnych, zwłaszcza w prawym. szczycie, skąd w dalszym przebiegu choroby rozprzestrzeniają się one na inne części klatki pier- siowej. O wiele rzadziej stwierdza się zmiany, opukowe najpierw w dol- nym płacie, Najmniejsza już zmiana odgłosu opukowego w jednym lub w obu szczytach, jeżeli jej towarzyszy zmiana charakteru szmeru odde- chowego oraz chociażby bardzo nieliczne rzężenia, ma doniosłe znaczenie rozpoznawcze dla gruźlicy płuc. Toteż na badanie opukiwaniem szczytów płucnych zwraca się bardzo- baczną uwagę. [przypisy: , odżywka do rzęs, korekcja wzroku, okulista ]

Comments Off

« Previous Entries