Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Zajmujace psychiatrów zaburzenia zdolnosci przypominania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zajmujące psychiatrów zaburzenia zdolności przypominania są właściwie wstępnym okresem tzw. afazji amnestycznej, która polega na utrud- nieniu lub niemożliwości znalezienia właściwego dla swej myśli wyrazu. Jeżeli choremu słowo to podpowiemy, to natychmiast je rozpozna i prawidłowo pow- tórzy. Nie ma tu więc afazji ani ruchowej, ani sensorycznej. Chory jest usta- wicznie w podobnym położeniu jak zdrowy, któremu nie przychodzi na myśl, przy usiłowaniu przypomnienia sobie, jakaś nazwa, czy imię własne. Można przy badaniu nie dostrzec afazji amnestycznej (także i ruchowej), jeżeli poszu- kiwany wyraz zawarty będzie w niezręcznie sformułowanym pytaniu, np. “czy to jest ołówek”? Może się zdarzyć, że chory w bezuczuciowo wypowiadanym zdaniu wymieni trafnie jakieś nazwisko. Gdy jednak zaraz potem zapytamy chorego o nazwisko tej osoby, już jej nie nazwie. Siedzibą anatomiczną afazji amnestycznej ma być pogranicze lewych zawojów skroniowych drugiego i trze- ciego. W chorobach organicznych mózgu rozlanych, np. w porażeniu postępu- jącym, w otępieniu starczym itd., a nawet w pewnym stopniu w fizjologicznej starości, zjawiska te występują często. Czasem jest to pierwszy objaw tych chorób.
NIEPAMIĘC (AMNESIA) Przez n i e p a m i ę ć rozumiemy lukę pamięciową ograniczoną albo co do treści, albo .co do czasu. W pierwszym przypadku chodzi o ogniskowe wypad- nięcie takiego rodzaju, że chory wykazuje niepamięć pewnych uszeregowanych treści, nie pamięta np. rzeczowników lub liczebników, albo ulegają zagładzie tylko elementy wzrokowe lub słuchowe itd. Sprawy te zajmują raczej neuro- logię. Do tego samego rzędu zaliczyć trzeba jednak niepamięć określonych wyda- rzeń (amnesia catathymica), zdarzająca się najczęściej w histerii. Chory z okresu, gdy świadomość jego była jakościowo nie zmieniona, potrafi odtworzyć wszyst- kie okoliczności z wyjątkiem niektórych, odnoszących się do pewnych osób, rzeczy czy wydarzeń. W okresie gdy histerię leczono hipnozą (dziś uważa się to za przeciwwskazane), udawało się w takich przypadkach bez trudu wydobyć na jaw rzekomo zapomniane przeżycia, dowód, że odpowiednie engramy nie doznają tu naj mniejszego upośledzenia i że cała rzecz sprowadza się do czyn- nościowego zaburzenia funkcji przypominania. [więcej w: , catering dietetyczny, olej kokosowy, olejek kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Zajmujace psychiatrów zaburzenia zdolnosci przypominania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Plwocinę (oraz w ogóle materiał zanieczyszczony innymi bakteriami) naprzód ujednostajnia się przez półgodzinne rozpuszczenie w 470 ługu sodowym W ciepłocie 37° e, następnie wiruje się i osad zobojętnia kwa- sem solnym. Dla zabicia innych bakterii można też dodać do 1 ml plwo- ciny 5 ml kwasu siarkowego, mieszaninę pozostawić na 20 minut w ciepłocie 37° C, następnie osad odwirować, dokładnie przemyć jało- wym fizjologicznym roztworem soli kuchennej i dopiero teraz wstrzy- knąć śwince. Dodatni wynik dowodzi, że badany materiał zawiera prątki gruźlicy. Metoda ta jest czulsza i daje wyniki, szybciej niż metoda po- siewów. Dowodzą tego badania porównawcze wykonane przez Eugenię Piasecka-ZeyLand na materiale, w którym bakterioskopowo nie znajdowano przeważnie prątków kwa- soopornych. Bernard Zabłocki poleca do badania, czy plwocina lub inny materiał. np. wysięk, zawiera prątki gruźlicy próbę biologiczną, opartą na wła- ściwości hialuroridazy : przyspieszenia rozwoju zmian gruźliczych. Niezbędną dla badania hialuronidazę sporządza się w sposób nastę- pujący: Po usunięciu błon rozdrabnia się jądra za pomocą kilkakrotnego przepuszcze- nia przez maszynkę do mięsa. Miazgę jądrową rozciera się z wyjałowionym pia- skiem dodając 0,1 N kwasu octowego w ilości równej objętości miazgi, po czym mieszaninę pozostawia się na noc w chłodni, Po odwirowaniu (8.000-10.000 obro- tów) i przesączeniu dodaje się czterokrotną objętość acetonu. Wilgotny osad, za- wierający czynną hialuronidazę, zdejmuje się z sączka Buchnera, rozprowadza się na dnie dużej płytki Petriego i suszy się przez 2-4 dni w eksykatorze nad chlor- kiem wapnia pod zmniejszonym ciśnieniem (wystarcza użycie pompy wodnej) .. Wysuszony osad zeskrobuje się skalpelem i rozciera w możdzierzu porcelanowym. Otrzymany żółty proszek przechowuje się w chłodni (około 00 e) w naczyńku wa- gowym. Uzyskany przetwór hialuronidazy jądrowej jest trwały (6 miesięcy). [przypisy: , olej kokosowy, odzież bhp, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off