Posts Tagged ‘olejek arganowy’

Ciezka gruzlica pluc przebiega z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ciężka gruźlica płuc przebiega z niedokrwistością niedobarwną (anae- mia hypochromocytica). Wyraźna niedokrwistość w przypadkach nie- znacznych zmian gruźliczych w plucach nasuwa na myśl równoczesną gruźlicę jelit. Gruźlica płuc wywołuje charakterystyczne zmiany ilościowe i jako- ściowe krwinek płytkowych (Legn macher). Ich liczba w ła- godnej gruźlicy płuc waha się w 1 mm krwi obwodowej w granicach od 290.000 do 375.000, jest zatem mniejsza niż w stanach fizjologicz- nych ustroju (315.000-443.000). W łagodnej gruźlicy płuc przeważają krwinki płytkowe panchromatyczne piknotyczne nad apiknotycznymi. W rozpadowej gruźlicy płuc stwierdza się znaczną trombocytozę (450.000-767.000 w 1 mm) ze zwiększeniem odsetka krwinek panchro- matycznych, zwłaszcza apiknotycznych, i znacznym, czasami do zera, zmniejszeniem odsetka akrcchromatycznych i achromatycznych. W gru- źlicy pluc postępującej ze skłonnością do krwotoków płucnych liczba krwi- nek płytkowych w 1 mm krwi jest znacznie zmniejszona (72.000-158.000), przy czym odsetek panchromatycznych apiknotycznych wzrasta do 74-8970 (zamiast 43,6%), a akrochromatyczne i achromatyczne znikają z krwi. Ten obraz krwinek płytkowych utrzymuje się dopóty, dopóki są krwioplucia lub krwotoki plucne, ustępując miejsca prawidłowym sto- sunkom, gdy krwawienie już nie zagraża. W szpiku w gruźlicy płuc przebiegającej z jamami w płucach stwier- dza się (Andrzej Biernacki) przesunięcie mielogramu w kierunku postaci młodych, głównie szpikowych i młodocianych, czasami nawet promiele- cytów, kosztem krwinek obojętnochłonnych podzielonych. Przesunięcie jest zwłaszcza znaczne w przypadkach przebiegających ze zwiększeniem w krwi obwodowej liczby białych krwinek i z przesunięciem w lewo we wzorze Schillinga. Prócz omówionych zmian w ustroju, dotkniętym zakażeniem gruźli- czym, może powstawać toksyhemoglobina (Ludwik Ptaszek) na tle bez- pośredniego związania pewnej ilości hemoglobiny z jadami krążącymi w krwi. Wskutek tego zdolność hemoglobiny chłonienia tlenu słabnie. Uszkodzenie to może być wyrównane wzmożoną czynnością narządów krwiotwórczych, dostarczających wtedy więcej zdrowej hemoglobiny. Z ich wyczerpaniem w dalszym przebiegu gruźlicy płuc następuje ponowne upośledzenie chłonnej zdolności hemoglobiny, Zaburzenia te mogą być przyczyną duszności pomimo dobrego jeszcze stanu mięśnia sercowego i stosunkowo nierozległego zniszczenia tkanki płucnej. Być może, że są one także jedną z przyczyn przyśpieszenia tętna, które stwier- dza się już w początkowym okresie gruźlicy pluc. [więcej w: , poradnia psychologiczna kielce, Depilacja laserowa, olejek arganowy ]

Comments Off