Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Trwalosc oznacza czasokres, w ciagu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Trwałość oznacza czasokres, w ciągu którego pewna treść zachowuje się gotowa do przypomnienia. Trwałość pamięci bywa indywidualnie rozmaita. Duża trwa- łość pamięci polega przeważnie na częstym odświeżaniu wspomnień. Szczególnie fakty z wczesnego dzieciństwa pamiętamy dzięki częstemu ich wspominaniu, czasem pamiętamy je z opowiadań drugich ludzi. U starych ludzi cierpi zdolność zapamie- tywania, a więc przyswajania sobie nowych nabytków pamięciowych, natomiast zdol- ność przechowywania i przypominani? może utrzymywać się z zadziwiającą trwa- lością. Są liczne sposoby mnemotechniczne sztucznego utrwalania faktów w pamięci. 3. Szybkość zapamiętywania podlega również indywidualnym różnicom. Za- zwyczaj, gdyż mowa jest o dobrej pamięci, ma się -na myśli szybkość i łatwość zapa- miętywania. Nie jest to słuszne, gdyż zdolność ta ma wartość tylko w łączności z in- nymi właściwościami pamięciowymi. Szybkość zapamiętywania bez trwałości nie przedstawia dużej wartości. 4. Przez gotowość pamięci rozumiemy umiejętność łatwego przypominania potrzebnych w danej chwili danych •pamięciowych. Przypominanie zależy od zdol- ności kojarzenia dla odnalezienia wyobrażeń, które zdolne są nasunąć poszukiwane obrazy pamięciowe. Czasem nie udaje się nam przypomnieć czyjegoś wyglądu. Wy- starczy wówczas, gdy ktoś nam zwróci uwagę pa jakiś drobny szczegół, dotyczący tej osoby, np. jej .tik lub sposób uczesania albo jakąś okoliczność z przeszłości, np. gdzie miało miejsce spotkanie – aby z wyobrażeniem tym skojarzyły się dalsze szcze- góły, . po czym wnet przypomni się nam cały obraz tej osoby. Są ludzie o rozległej wiedzy, a więc o ogromnych zasobach pamięciowych, którzy nie umieją z posiada- nych wiadomości zrobić użytku we właściwej chwili, np. w czasie dyskusji. [więcej w: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, olejek kokosowy, Stomatolog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Trwalosc oznacza czasokres, w ciagu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zajmujące psychiatrów zaburzenia zdolności przypominania są właściwie wstępnym okresem tzw. afazji amnestycznej, która polega na utrud- nieniu lub niemożliwości znalezienia właściwego dla swej myśli wyrazu. Jeżeli choremu słowo to podpowiemy, to natychmiast je rozpozna i prawidłowo pow- tórzy. Nie ma tu więc afazji ani ruchowej, ani sensorycznej. Chory jest usta- wicznie w podobnym położeniu jak zdrowy, któremu nie przychodzi na myśl, przy usiłowaniu przypomnienia sobie, jakaś nazwa, czy imię własne. Można przy badaniu nie dostrzec afazji amnestycznej (także i ruchowej), jeżeli poszu- kiwany wyraz zawarty będzie w niezręcznie sformułowanym pytaniu, np. “czy to jest ołówek”? Może się zdarzyć, że chory w bezuczuciowo wypowiadanym zdaniu wymieni trafnie jakieś nazwisko. Gdy jednak zaraz potem zapytamy chorego o nazwisko tej osoby, już jej nie nazwie. Siedzibą anatomiczną afazji amnestycznej ma być pogranicze lewych zawojów skroniowych drugiego i trze- ciego. W chorobach organicznych mózgu rozlanych, np. w porażeniu postępu- jącym, w otępieniu starczym itd., a nawet w pewnym stopniu w fizjologicznej starości, zjawiska te występują często. Czasem jest to pierwszy objaw tych chorób.
NIEPAMIĘC (AMNESIA) Przez n i e p a m i ę ć rozumiemy lukę pamięciową ograniczoną albo co do treści, albo .co do czasu. W pierwszym przypadku chodzi o ogniskowe wypad- nięcie takiego rodzaju, że chory wykazuje niepamięć pewnych uszeregowanych treści, nie pamięta np. rzeczowników lub liczebników, albo ulegają zagładzie tylko elementy wzrokowe lub słuchowe itd. Sprawy te zajmują raczej neuro- logię. Do tego samego rzędu zaliczyć trzeba jednak niepamięć określonych wyda- rzeń (amnesia catathymica), zdarzająca się najczęściej w histerii. Chory z okresu, gdy świadomość jego była jakościowo nie zmieniona, potrafi odtworzyć wszyst- kie okoliczności z wyjątkiem niektórych, odnoszących się do pewnych osób, rzeczy czy wydarzeń. W okresie gdy histerię leczono hipnozą (dziś uważa się to za przeciwwskazane), udawało się w takich przypadkach bez trudu wydobyć na jaw rzekomo zapomniane przeżycia, dowód, że odpowiednie engramy nie doznają tu naj mniejszego upośledzenia i że cała rzecz sprowadza się do czyn- nościowego zaburzenia funkcji przypominania. [więcej w: , catering dietetyczny, olej kokosowy, olejek kokosowy ]

Comments Off

« Previous Entries