Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Z punktu widzenia praktycznego stosowane

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z punktu widzenia praktycznego stosowane są rozmaite podziały pamięci. Mówi się np. o pamięci mechanicznej, jeżeli zapamiętanie i przypomnienie opiera się głównie na wolnych skojarzeniach. Jeżeli podstawą tych czynności są głównie związki logiczne, mówi się o pamięci ligicznej. Warunkiem mechanicznego zapamiętania jest przede wszystkim powtarzanie; im więcej tych powtórzeń, tym trwalsze jest skojarzenie. Natomiast podstawowym wa- runkiem zapamiętania logicznego jest zrozumienie; im lepsze zrozumienie, tym wię- cej sensownych związków utrwala się w pamięci. W życiu praktycznym obydwa te typy zapamiętywania, czyli uczenia się, odgrywają rolę i powinny być stosowane. Mówi się też o zapamiętywaniu mimowolnym i dowolnym, czyli zamierzonym. Podobnie też przypomnienie może być mimowolne lub dowolne. Mówi się także O rozmaitych rodzajach pamięci, np.: 1) pamięć ruchowa polega na zapamiętywaniu i przypominaniu sobie ru- chów. Na jej zasadzie tworzą się nawyki ruchowe, jak pisanie ręczne i na maszynie. gra na instrumentach muzycznych, Sporty itd.; 2) pamięć oblazowa, której najważniejszymi odmianami są pamięć wzro- kowa i słuchowa, wyraża się w tworzeniu wyobrażeń odtwórczych; 3) pamięć słowno-logiczna polega na zapamiętywaniu i odtwarzaniu myśli. Ponieważ myśli wiążą się u normalnego człowieka z mową, przeto zapamię- tujemy i przypominamy sobie myśli wyrażone słowami; 4) pamięć uczuciowa. Chodzi tu o utrwalenie się w pamięci przeżytych stanów uczuciowych i o pamięciowe ich odtwarzanie. Do przypomnienia sobie daw- niejszych przeżyć uczuciowych może dochodzić mimo woli. Uświadamia się wtedy sam afekt, np. lęk, wzruszenie, obrzydzenie, gniew itd., bez zdania sobie sprawy z przyczyn tych stanów uczuciowych, a więc bez przypomnienia sobie wyobrażeń kojarzących się z nimi. Zjawiska te odgrywają doniosłą rolę w patogenezie psycho- nerwic lękowych i innych zaburzeń. [hasła pokrewne: , olejki do włosów, Balsam Johnson, tusz do rzęs ]

Comments Off