Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Przez typy pamieci rozumie sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przez typy pamięci rozumie się indywidualne właściwości pamięci ludzkiej, zależnie od górującego rozwoju jakiegoś rodzaju pamięci. U każdego człowieka roz- w.inięte są zresztą równocześnie -w pe wnyrn stopniu wszystkie rodzaje pamięci,• np. wśród plastyków, muzyków, pisarzy, aktorów, biologów itd. spotyka się szczególnie często obrazowy typ pamięci. Ludzie ci przeważnie zapamiętują poglądowo obrazy przedmiotów i zdarzeń, natomiast wśród uczonych, przyzwyczajonych do myślenia abstrakcyjnego, spotyka się szczególnie często typ pamięci słowno-logiczny. Zwrócono uwagę na to, że jeden i ten sam materiał pamięciowy bywa zapamiętywany rozmai- tymi sposobami, zależnie od typu pamięci, np. numer telefonu wzrokowiec stara się zapamiętać jako napisany, słuchowiec jako wymawiany, a ruchowiec jako skojarzony z ruchami mowy, lub pisania. Najczęściej spotykamy mieszane typy pamięci. Pamięć może być dobra lub zła w stosunku do rozmaitych przedmiotów. Nie wy- starczy dlatego określać ją ogólnie jako złą lub dobrą. Najlepiej zapamiętujemy fakty, które 1) posiadają wybitne zabarwienie wzruszeniowe, 2) którym poświęcamy szcze- gólną uwagę i te, które skojarzone są ze znaczną ilością znanych nam uprzednio faktów. Wyodrębnia się zazwyczaj następujące cechy pamięci: 1. Wierność (dokładność) polega na podobieństwie odtworzonego obrazu do przedmiotu. Obraz ten jest najdokładniejszy bezpośrednio po doznanym spostrze- żeniu, później szczegóły stopniowo się zacierają, a zarazem dorączają się złudzenia pamięci. Pamięć wierna powinna być zasadniczo wolna od zmian i luk oraz od pod- miotowych uzupełnień. Wzruszenia powodują z reguły bezwiedne zafałszowanie pa- mięci. Dawne zdarzenia, o ile nie są wielokrotnie odświeżane, ulegają wypaczeniu zarówno wskutek zapomnienia szczegółów towarzyszących, jak i wskutek następczego zabarwienia wzruszeniowego. Każdy doświadczony sędzia liczy się z tymi zjawiskami, które obejmuje się nazwą psychologii świadków. [hasła pokrewne: , okulista, olejek cbd, olejowanie włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Przez typy pamieci rozumie sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Prątki gruźlicy we krwi. Zagadnienie krążenia prątków gru- źlicy w krwi chorych na gruźlicę płuc interesowało lekarzy od dawna. Pierwsze badania w tym kierunku przemawiały za dużą wartością roz- poznawczą drobnowidowego wykrywania prątków w krwi. Wkrótce okazało się, że taki wniosek Oparto na mylnej interpretacji. Mianowicie stwierdzono, że metodą bakterioskopową wykrywa się prątki kwaso- Oporne bardzo często w krwi osób zupełnie zdrowych. Nie są to prątki gruźlicy, lecz bakterie kwasooporne niechorobotwórcze. szeroko rozpo- wszechnione w przyrodzie, które można znaleźć czasami nawet w wodzie przekroplonej, użytej, do rozpuszczania hemoglobiny. Przekonano się także, że kwasooporne są również otoczki czerwonych krwinek często łudząco przypominające w preparatach bakterie kwasooporne. Przy usu- nięciu tych możliwych błędów badania krwi metodą bakterioskopową co do prątków gruźlicy wypadły ujemnie. Wobec tego odmówiono bada- niom krwi znaczenia. dla rozpoznawania gruźlicy. Sprawę wznowił Lowenstein podając w r. 1930, że opracowaną przez. niego metodą po- siewów można prątki gruźlicy wyhodować z krwi w gruźlicy płuc oraz w gruźlicy innych narządów. Louieneteisi i inni stwierdzili tą metodą prątki gruźlicy także w ostrym gośćcu stawowym i w licznych chorobach nie mających nic wspólnego z zakażeniem gruźliczym. Bardzo liczne ba- dania innych autorów nie potwierdziły jednak wniosków Linnetisteuui co do wartości jego metody t częstości prątków gruźlicy w krwi chorych na gruźlicę. Badacze polscy (GaLiborska, Feliks Przesmycki i Sporzyński, Seliuxmouia i Hieronim Reiterouiski, Eugenia Piasecka-Zeyland) badając 179 przypadków gruźlicy różnych narządów, przeważnie płuc, wykryli metodą Lowensteina przy zachowaniu wszystkich ostrożności prątki kwa- sooporne w krwi zaledwie w 3 przypadkach, przy czym w 2 z nich nie rozstrzygnięto, czy to były prątki gruźlicy, czy kwasooporne niecho- robotwórcze. Dołączając do tych 3 przypadków badania krwi 11.030 chorych na gruźlicę, wykonane przez przeszło 100 innych badaczy, otrzymamy wynik dodatni w 592 przypadkach, zatem zaledwie w 5,3% (Puisecka-Zeuuuui], Dowodzi to, że metoda Lowensteina hodowli prąt- ków gruźlicy z krwi nie ma znaczenia dla rozpoznania gruźlicy, prątki bowiem gruźlicy stwierdza się nią w krwi, wbrew Linoensteinoun, bardzo rzadko, nawet w ciężkiej gruźlicy płuc. [patrz też: , olejowanie włosów, Zdrowa żywność, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off