Posts Tagged ‘prawo medyczne’

W ogóle stwierdzenie rozkojarzenia bywa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W ogóle stwierdzenie rozkojarzenia bywa rzeczą bardzo trudną, nie zawsze bowiem cechy te występują tak wyraźnie jak powyżej opisano. W schizofrenii prostej i w stanach ubytków intelektualnych schizofrenicznych mowa i bieg myśli tych ludzi mogą się nie rzucać w oczy. Potrzeba czasem dużo wprawy i długiej rozmowy z chorym, aby stwierdzić, że jego logika różni się od logiki zdrowego człowieka i doprowadza go do błędnych wniosków, chociaż wychodzi on z tych samych przesłanek co drudzy. To rozluźnienie dyscypliny myślenia logicznego, które Bleuler określił nazwą das autistisch – undisziplinierte Den- ken, jest właśnie znamienne dla objawu rozkojarzenia. Między innymi trzeba dobrze śledzić wątek myślowy schizofrenika, aby dostrzec typowe dla rozko- jarzonego rozumowania współistnienie sprzecznych sądów. Objawowi temu na- dał Spett (1949) nazwę ambisentencji. Za przykład może tu służyć chora, która rozpacza po urojonym wymordowaniu jej dzieci. Na widok tychże dzieci żywych i zdrowych rozpacz jej nie uśmierza się. Twierdzi ona nadal, że wpraw- dzie istotnie dzieci jej żyją, niemniej jednak jest ona nadal przekonana, że zostały one wymordowane. Przykład ten poza ambisentencją rzuca światło na istotę urojeń, na sztywność afektywną.. a nawet na ambiwalencję uczuciową. Można bowiem było zauważyć, że chora na widok dzieci jakby się ucieszyła, nie wyzbywając się jednak nastroju rozpaczy.
OTAMOWANIE A ZAHAMOWANIE Pojęcia te nie zawsze w praktyce odcinają się ostro, jak należy. Zahamowanie albo tylko przyhamowanie oznacza stan ogólnego, trwałego w czasie zwolnie- nia czy powstrzymania przebiegu czynności, w danym przypadku czynności psychicznych, a szczególnie myślowych. Typowym przykładem zahamowania jest właściwie stan depresji. Natomiast w schizofrenii zachodzi raczej otamowa- nie, które polega na nagłym zatrzymaniu się dobrze dotąd przebiegającej czyn- ności, tak jak gdyby w poprzek strumienią postawiono tamę – stąd nazwa. W zahamowaniu ruchy i myśli są jednostajnie zwolnione, a chorzy skarżą się czy to na zmęczenie występujące przy próbach wysiłków umysłowych, czy na zanik zainteresowań. [podobne: , odzież termoaktywna, zagęszczanie rzęs, prawo medyczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

W ogóle stwierdzenie rozkojarzenia bywa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odgłos bębenkowy, zależny od rozluźnienia tkanki płu- cnej, jest w gruźlicy płuc częstszy niż jamowy, ponieważ sprawy swo- iste i nieswoiste w toku gruźlicy płuc bardzo często rozluźniają tkankę płucną. Już małe, świeże ogniska, otoczone pasem przekrwienia lub na- cieku zapalnego, a także ogniska podgojone lub wygojone z rozedmą je otaczającą mogą wywoływać odgłos bębenkowy. Stanowi on często jeden z pierwszych objawów rozpoczynającej się gruźlicy szczytowej płuc. Nie tylko odosobnione ogniska, ale i liczne małe, rozrzucone gruzełki oraz ogniska wysiękowe, rozluźniając tkankę płucną, mogą wieść również do powstania odgłosu bębenkowego. Stwierdza się go także w miejscu roz- ległej sprawy włóknistej – najczęściej w skojarzeniu z odgłosem przy- tłumionym, i w obrębie całego płatu płucnego w pierwszym okresie sero- watego zapalenia płuc. Przyczyną odgłosu bębenkowego u chorych na gruźlicę płuc mogą być także sprawy nieswoiste towarzyszące gruźlicy, jak np. nieżyt oskrzeli:, nieswoiste nieżytowe zapalenie płuc, zagęszczenie tkanki płucnej powyżej wysięku w jamie opłucnej obrzęk płuc w końcowym okresie gruźlicy płuc. Odgłos bębenkowy kojarzy się w gruźlicy płuc bardzo często z odgło- sem przytłumionym, który zresztą może pojawiać się i samo- dzielnie, nie dochodząc do stopnia odgłosu stłumionego. Nieraz też stwierdza się odgłos opukowy stłumiony. W gruźlicy płuc odgłos przytłumiony zależny od zmniejszenia powietrzności płuca, oraz stłu- miony, świadczący o bezpowietrzności tkanki płucnej, stwierdza się w miejscach dużych lub gęsto leżących nacieków, w gruźlicy włóknistej, w okolicy jamy z płynną zawartością a także w cześciach płuc niedodę., tych wskutek chwilowego. zatkania doprowadzającego oskrzela. Wygo- jone ogniska gruźlicze mogą być także przyczyną stłumienia odgłosu opukowego. Stłumienie pojawia się w gruźlicy płuc przede wszystkim w okolicach nadobojczykowych; podobojczykowych i nadgrzebienic- wych. W miarę szerzenia się nacieku tkanki płucnej lub jej włóknienia stłumienie staje się rozleglejsze i silniejsze, w razie zaś cofania się sprawy chorobowej, zwłaszcza rozchodzenia się zapalenia otaczającego ognisko gruźlicze, obszar stłumienia zmniejsza się. Jeżeli ognisko ulega blizno- watemu ściągnięciu się, a otaczająca je tkanka płucna – rozedmie, to obszar stłumienia nie tylko zmniejsza się, ale stłumienie może nawet wy- jaśniać się. [hasła pokrewne: , prawo medyczne, pieczenie w miejscach intymnych, odżywki do rzęs ]

Comments Off