Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Znaczne wychudniecie to czasami jeden

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Znaczne wychudnięcie to czasami jeden z pierwszych objawów gruźlicy płuc. Taki stan spotyka się nieraz w gruźlicy płuc w wieku szkolnym przedszkolnym jako jeden z objawów niewyraźnego na ogół obrazu kli- nicznego, który się objawia bladością powłok zewnętrznych, stanami pod- gorączkowymi, brakiem łaknienia, zahamowaniem wzrostu itd. Chory na gruźlicę płuc może jednak – przynajmniej w pewnym okresie cho- roby – być dobrze odżywiony pomimo nawet rozpadowego charakteru gruźlicy. Dobry stan odżywienia i dobry ogólny stan chorego stwierdza się nieraz w gruźlicy u niemowląt i małych dzieci, pomimo nawet roz- ległych zmian w płucach. Duże zmiany rozpadowe w płucach stwierdza się przy nadmiemym stanie odżywienia również w gruźlicy płuc oty- Iych. Ogólna budowa bywa u chorych na gruźlicę płuc często wątła, nieraz jednak na gruźlicę płuc zapadają, jak zauważył już Laetinec, także osoby silnie zbudowane, a: akrobaci i atleci są nawet bardzo skłonni do gruźlicy. Najczęściej spostrzega się w gruźlicy płuc typ poraźny klatki piersiowej (thorax paralyticus, tom II). Staje się on wyraźniejszy w późniejszych okresach gruźlicy płuc, gdy nastąpi wychudnie nie i zanik mięśni. W innych przypadkach dopiero wyniszczenie chorego doprowa- dza do powstania znamiennej klatki piersiowej poraźnej, której wten- czas nadaje się miano klatki suchotniczej. Spostrzega się wszakże u chorych na gruźlicę płuc l inne typy klatki piersiowej, żaden bowiem typ, nawet silna klatka piersiowa, nie wyłącza rozwoju gruźlicy płuc. U chorych na gruźlicę płuc powstają często zniekształcenia klatki: piersiowej, wywołane samą sprawą gruźliczą w płucach. Mianowi- cie spostrzega się u nich nierzadko asymetrię, która może być róż- nego stopnia, czasami tak nie znaczna, że wykrywa się ją jedynie pod- czas głębokiego oddychania chorego, i to nieraz tylko przy kojarzeniu metody oglądania z obmacywaniem. Asymetria może dotyczyć całej po- łowy klatki piersiowej lub jest tylko częściowa, np. w postaci zapadnięcia jednej z okolic nadobojczykowych lub podobojczykowych . [podobne: , filtry do wody, rehabilitacja, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Znaczne wychudniecie to czasami jeden

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Metoda Prycea jest czulsza niż zwykłe badanie plwociny barwieniem sposobem Ziehl-Neelsena. W przypadkach podejrzanych co do gruźlicy przebiegającej bez wy- krztuszania plwociny poleca się dla jej uzyskania podawać badanemu przez kilka dni jodek potasowy (kalium jodatum) po 0,3-0,5 trzy razy dziennie. U chorych nie wykrztuszających plwociny można niekiedy wykryć prątki gruźlicy stosując metodę (Emery Szues i Reisterstown) polegającą na tym, że wprowadza się nad nagłośnię kawałek waty, owi- nięty dookoła kleszczyków chirurgicznych, i poleca się badanemu kasz- leć. Wydobyty na wacie, prawie niewidzialny materiał rozmazuje się na szkiełku i zabarwia metodą Ziehl-Neelsena. W innych przypadkach wystarczy polecić choremu kaszleć na szkiełko nakrywkowe, a potem wysuszywszy i utrwaliwszy wysuszone kropelki- zabarwić metodą Ziehl- Neelsena. Bezanyonl Braun i Meyer polecają wprowadzenie tamponu aż do nagłośni, wytarcie nim ściany gardła, następnie zanurzenie go na dobę do probówki z ługiem sodowym, odwirowanie i zobojętnienie osadu, po czym przeniesienie go na pożywkę Petragnaniego. W przypadkach z bardzo nielicznymi prątkami kwascopornymi w plwocinie bez wyraźnych zmian opukowych, osłuchowych i radio- logicznych, które mogą przemawiać za gruźlicą płuc, należy przekonać się, czy nie są to prątki kwasooporne niechorobotwórcze, szeroko roz- powszechnione w przyrodzie. Stwierdzono je w mleku, maśle, na roz- maitych roślinach, w nawozie, glebie (Leon Karwacki i Bogacka), między innymi w plwocinie oraz w wodzie, na powierzchni metali, np. (Eugenia Piasecka-Zeyland) w kurkach wodociągowych, skąd mogą one dostawać się do preparatów materiału badanego co do prątków gruźlicy. Prątki kwasooporne saprofityczne w wodzie pochodzą z ziemi. Stąd z kurzem mogą dostawać się w powietrze i osiadać na różnych przedmiotach. To- też w przypadkach z bardzo nielicznymi prątkami kwasoopornym, zwłaszcza nietypowymi. by wyłączyć pochodzenie ich z pokarmu, napojów lub powietrza, należy zastosować posiewy na pożywki oraz szczepienie plwociny śwince morskiej, tym bardzie] że kształty bakterioskopowe prątków kwasoopornych niechorobotwórczych mogą być podobne do kształtów prątków gruźlicy. Posiewy na pożywkach oraz szczepienia świnkom morskim stosuje się także w tych przypadkach podejrzanych o gruźlicę płuc, w których badaniem bakterio skopowym nie wykrywa się w plwocinie prątków gruźlicy, a bywa to nawet w przypadkach jam gruźliczych. [więcej w: , badania psychologiczne, dezynsekcja warszawa, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries