Posts Tagged ‘rozstanie’

W duchu wirchowianizmu wyobrazano sobie,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W duchu wirchowianizmu wyobrażano sobie, że nabytki pamięciowe tkwią pochowane jakby w szufladach komórko- wych, tak że żniszczenie pewnej grupy komórek musi pociągnąć za sobą do- szczętną zagładę engramów. Teorie te nie potwierdzają eię w do:świadczeniu klinicznym. Ebbinghaus (przytocz. za Mazurkiewiczem) przez 22 lata nie powta- rzał ośmiowiersza Byrona wyuczonego w latach szkolnych na pamięć, tak że zapomniał go zupełnie i nie mógł go sobie przypomnieć; mógł jednak stwier- dzić, podczas ponownego uczenia się go na pamięć, że zaoszczędził % powta- rzań w porównaniu z liczbą konieczną do nauczenia się na pamięć innego ośmio- wiersza, którego nigdy przedtem się .nie uczył. To samo doświadczenie można robić z chorymi wykazującymi ciężkie luki pamięciowe w przebiegu alkoho- licznego zespołu Korsakowa (Bleuler). Okazuje się, że i tutaj oszczędza się czasu przy ponownym uczeniu się materiału pamięciowego na pozór bez- powrotnie wraz ze wszystkimi engramami z zakresu luki pamięciowej znisz- czonego. Wynika z tego, że engramy nie tkwią w komórkach w myśl prymi- tywnych wyobrażeń, gdyż przy grubych uszkodzeniach tkanki mózgowej mu- siałyby doszczętnie ginąć, nie pozostawiając dyspozycji do ich ułatwionego po- nowienia. Natomiast czynności pamięciowe zdają się być funkcją całego mózgu. W sźezególności dotyczy to zdolności przechowywania nabytków pamięciowych. Zaburzenia czynności przypominania. W patologicznych przypadkach nie wystarczy dobrze coś zapamiętać, pieczołowicie to przechować i mieć w gotowości do odtworzenia. Jeżeli bowiem zawiedzie czynność odtwo- rzenia, to cały akt pamięciowy trzeba uważać za nieudały. Niektórzy dlatego chcą nawet w niewątpliwych zaburzeniach czynności przechowywania widzieć w ostateczności jednak zakłócenia ekforii. Jeżeli bowiem w ciężkim zespole Korsakowa możliwe jest odświeżenie engramów na pozór zniszczonych, a jed- nak istniejących, chociaż w jakimś trudnym do określenia utajeniu, to osta- tecznie sprawa sprowadza się do możliwości ekforowania tych utajonych en gra- mów. Jest to zagadnienie raczej teoretyczne, gdyż same engramy są pojęciem hipotetycznym, dotąd ani morfologicznie, ani neurofizjologicznie jeszcze nie wyświetlonym. [hasła pokrewne: , trener personalny, stomatologia Kraków, rozstanie ]

Comments Off