Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

Zaleznie od tego, która z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zależnie od tego, która z tych dwu możliwości przeważa, przypadek zaliczamy albo do grupy otępienia, albo do grupy niedorozwoju. Zależy to od stopnia roz- woju umysłowego, który dziecko osiągnęło w chwili zachorowania. 1. Otępienie zdradza się znamiennymi zaburzeniami kojarzenia. Obniża się liczba rozporządzalnych pojęć, myślenie zacieśnia się do pewnej wiązki skojarzeń, tak że w chwili działania popędowego nie nasuwają się choremu sko- . jarzenia, które mogłyby przeciwstawić się popędowi. Pojmowanie staje się utrudnione, tak że pytanie trzeba kilkakrotnie powtórzyć. W rozmowie trudno też odwieść tych chorych od danego tematu, nie prędko mogą pojąć, że już o czym innym mowa i nadal mówią na raz poruszony temat. Zainteresowania ich kręcą się przeważnie kolo własnych spraw, i to w bardzo ciasnym zakresie (egotismus), przeważnie chodzi tu o sprawy zdrowia, o potrzeby fizjologiczne i inne drobiazgi. W doświadczeniu asocjacyjnym często powtarzają na różne hasła uporczywie jedną i tę samą odpowiedź (perseveratio). Są to zjawiska z za- kresu ogólnego zespołu organicznego, które należy odróżniać od zaburzeń ogni- skowych w rodzaju logoklonii, polegającej na kurczowym powtarzaniu zgłosek danego wyrazu lub palilalii, w której w podobny do logoklonii sposób przy- chodzi do powtarzania całych wyrazów lub nawet części zdań. Kojarzenia w sprawach organicznych przebiegają przeważnie w tempie zwolnionym. Zja- wisko to w doświadczeniu asocjacyjnym w dużej mierze położyć trzeba na karb utrudnionego pojmowania. W procesie myślowym, który można śledzić w przebiegu rozmowy lub jeszcze lepiej w przebiegu samorzutnego opowiada- nia, widzi się zwolnione posuwanie się wątku myślowego ze skłonnością do powtarzań i przesadnej współgry afektywnej. Czasem afekt góruje nad wątkiem myślowym do tego stopnia, że określonego tematu w ogóle nie da się uchwy- cić, a całe opowiadanie zamienia się właściwie w upust afektu w postaci zawo- dzenia, biadolenia, błagania lub euforycznego przechwalania się. [patrz też: , Bielizna nocna damska, firma sprzątająca, Siłownie zewnętrzne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

Zaleznie od tego, która z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ubóstwo wy- obrażeń i pojęć sprawia, że chorzy ci nie są zdolni nazwać coś jednym wyra- zem; zamiast tego pojęcie to opisują rozwlekle. W otępieniu starczym powra- cają wciąż uporczywie wspomnienia z dawnych czasów, w otępieniu paralitycz- nym przeważają odczyny egocentryczne. Różnice obrazów otępienia zależne od takiego czy innego czynnika etiologicznego poznamy w części szczegółowej. W szczególności zaburzenia czynności myślowych w przebiegu otępienia pa- daczkowego są tak znamienne, że pozwalają często na rozpoznanie po krótkiej wymianie zdań. 2. Niedorozwój może być rozmaitego stopnia. Za naj cięższy stopień uważamy taki stan, w którym nie zdążył się wykształcić znamienny dla czło- wieka drugi układ sygnalizacyjny, czyli mowa. Poziom ten określamy nazwą idiotyzmu. Jeżeli rozwój umysłowy zatrzyma się na takim poziomie, że osobnik mimo usiłowań wychowawczych ze strony środowiska nie jest zdolny przyswoić sobie elementarnych wiadomości szkolnych, tj. w zakresie umiejętności pisania, czy- tania, prostych działań rachunkowych, to mówimy o głuptactwie (imbe- cillitas). Za najlżejszy stopień niedorozwoju uważamy ograniczenie umysłu (debilitps mentalis), które obejmuje szeroki zakres możliwości, gdzie poziom inteligencji waha się między stanem, który pozwolił osobnikowi na zdobycie wiadomości w zakresie szkoły podstawowej, aż do stanu niewiele odbiegającego od normy. O sprawdzianach tych będziemy mówili osobno. Tutaj tylko warto podkreślić, że o niedorozwoju w lekarskim znaczeniu mamy prawo mówić tylko wówczas, gdy obniżenie poziomu inteligencji w porównaniu z poziomem pra- widłowym spowodowane zostało czynnikami chorobowymi, a nie np. zanied- baniem- wychowawczym. Granica między zdrowiem a chorobą. jest czasem w praktyce trudna do określenia. Sama bowiem skala prawidłowego poziomu inteligencji jest ogromna. [podobne: , Siłownie zewnętrzne, integracja sensoryczna, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

« Previous Entries