Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Trwalosc oznacza czasokres, w ciagu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Trwałość oznacza czasokres, w ciągu którego pewna treść zachowuje się gotowa do przypomnienia. Trwałość pamięci bywa indywidualnie rozmaita. Duża trwa- łość pamięci polega przeważnie na częstym odświeżaniu wspomnień. Szczególnie fakty z wczesnego dzieciństwa pamiętamy dzięki częstemu ich wspominaniu, czasem pamiętamy je z opowiadań drugich ludzi. U starych ludzi cierpi zdolność zapamie- tywania, a więc przyswajania sobie nowych nabytków pamięciowych, natomiast zdol- ność przechowywania i przypominani? może utrzymywać się z zadziwiającą trwa- lością. Są liczne sposoby mnemotechniczne sztucznego utrwalania faktów w pamięci. 3. Szybkość zapamiętywania podlega również indywidualnym różnicom. Za- zwyczaj, gdyż mowa jest o dobrej pamięci, ma się -na myśli szybkość i łatwość zapa- miętywania. Nie jest to słuszne, gdyż zdolność ta ma wartość tylko w łączności z in- nymi właściwościami pamięciowymi. Szybkość zapamiętywania bez trwałości nie przedstawia dużej wartości. 4. Przez gotowość pamięci rozumiemy umiejętność łatwego przypominania potrzebnych w danej chwili danych •pamięciowych. Przypominanie zależy od zdol- ności kojarzenia dla odnalezienia wyobrażeń, które zdolne są nasunąć poszukiwane obrazy pamięciowe. Czasem nie udaje się nam przypomnieć czyjegoś wyglądu. Wy- starczy wówczas, gdy ktoś nam zwróci uwagę pa jakiś drobny szczegół, dotyczący tej osoby, np. jej .tik lub sposób uczesania albo jakąś okoliczność z przeszłości, np. gdzie miało miejsce spotkanie – aby z wyobrażeniem tym skojarzyły się dalsze szcze- góły, . po czym wnet przypomni się nam cały obraz tej osoby. Są ludzie o rozległej wiedzy, a więc o ogromnych zasobach pamięciowych, którzy nie umieją z posiada- nych wiadomości zrobić użytku we właściwej chwili, np. w czasie dyskusji. [więcej w: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, olejek kokosowy, Stomatolog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Trwalosc oznacza czasokres, w ciagu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pojęcie pamięci następowej czyli nastepczej (amnesia anterograda) używane bywało w piśmiennictwie w wielu znaczeniach. Powinno się go używać na oznaczenie takich przypadków, w których niepamięć dotyczy okresu już po niewątpliwym ustąpieniu wszelkich zaburzeń psychicznych. W praktyce stan taki jest bardzo trudno ustalić, a jeszcze trudniej udowodnić, np. władzom sądowym. Zarówno w stanach hipnotycznych, jak i zamroczeniach histerycznych oraz – co dziwniejsze – padaczkowych można stwierdzić ciągłość pamięciową w obrę- bie danego stanu pomrocznego, a nawet z przeskoczeniem okresu remisji cią- głość od jednego stanu pomrocznego do następnego. Niepamięć stwierdza się wówczas w okresie remisji, a ustępuje ona, gdy tylko świadomość przestawi się na rozszczepienną osobowość w następnym okresie zamroczenia. Coś podob- nego występuje też czasem w upojeniach alkoholowych. Zjawisko to nigdy oczy- wiście nie przybiera rozmiarów naprzemiennego rozdwojenia osobowości, jak to opisują literaci fantaści. Gdzie zasoby pamięciowe wraz ze zdolnością o przypominania doznały całko- witego upośledzenia, tam rozpoznanie dobrze znanych przedmiotów staje się w ogóle niemożliwe. Tak się dzieje w otępieniu starczym, gdzie w daleko po- suniętych przypadkach chorzy zapominają w ogóle np., że mieli dzieci i nie rozpoznają ich. Na ogół jednak stwierdza się, że właściwość rozpoznawania utrzymuje się znacznie dłużej niż zwykłe przypominanie. Wyjaśnia się to łat- wością utożsamiania wyobrażenia spostrzegawczego z właściwym wyobraże- niem odtwórczym. Przy badaniu zdolności zapamiętywania można zauważyć, że chory nie umie powtórzyć nazwy przedmiotu, który mu przed chwilą poka- zano i nazwano, natomiast przedmiot ten bez trudu odnajdzie i wskaże wśród wielu innych. N owa dziedzina badań nad zaburzeniami pamięciowymi otwo- rzyła się w związku ze wstrząsami elektrycznymi, które powodują prawdziwą niepamięć całkowitą, włącznie z niepamięcią wsteczną i następową. Zaburzenia te dość szybko po zabiegu ustępują. Zauważyliśmy, że chory, tuż po ocknięciu się całkowicie zdezorientowany, rozpoznaje jednak w lot znajome twarze nawet tych osób, z którymi nie jest bardzo zżyty. [podobne: , Siłownie zewnętrzne, stomatolog Warszawa, Stomatolog Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries