Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

Pojecie pamieci nastepowej czyli nastepczej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pojęcie pamięci następowej czyli nastepczej (amnesia anterograda) używane bywało w piśmiennictwie w wielu znaczeniach. Powinno się go używać na oznaczenie takich przypadków, w których niepamięć dotyczy okresu już po niewątpliwym ustąpieniu wszelkich zaburzeń psychicznych. W praktyce stan taki jest bardzo trudno ustalić, a jeszcze trudniej udowodnić, np. władzom sądowym. Zarówno w stanach hipnotycznych, jak i zamroczeniach histerycznych oraz – co dziwniejsze – padaczkowych można stwierdzić ciągłość pamięciową w obrę- bie danego stanu pomrocznego, a nawet z przeskoczeniem okresu remisji cią- głość od jednego stanu pomrocznego do następnego. Niepamięć stwierdza się wówczas w okresie remisji, a ustępuje ona, gdy tylko świadomość przestawi się na rozszczepienną osobowość w następnym okresie zamroczenia. Coś podob- nego występuje też czasem w upojeniach alkoholowych. Zjawisko to nigdy oczy- wiście nie przybiera rozmiarów naprzemiennego rozdwojenia osobowości, jak to opisują literaci fantaści. Gdzie zasoby pamięciowe wraz ze zdolnością o przypominania doznały całko- witego upośledzenia, tam rozpoznanie dobrze znanych przedmiotów staje się w ogóle niemożliwe. Tak się dzieje w otępieniu starczym, gdzie w daleko po- suniętych przypadkach chorzy zapominają w ogóle np., że mieli dzieci i nie rozpoznają ich. Na ogół jednak stwierdza się, że właściwość rozpoznawania utrzymuje się znacznie dłużej niż zwykłe przypominanie. Wyjaśnia się to łat- wością utożsamiania wyobrażenia spostrzegawczego z właściwym wyobraże- niem odtwórczym. Przy badaniu zdolności zapamiętywania można zauważyć, że chory nie umie powtórzyć nazwy przedmiotu, który mu przed chwilą poka- zano i nazwano, natomiast przedmiot ten bez trudu odnajdzie i wskaże wśród wielu innych. N owa dziedzina badań nad zaburzeniami pamięciowymi otwo- rzyła się w związku ze wstrząsami elektrycznymi, które powodują prawdziwą niepamięć całkowitą, włącznie z niepamięcią wsteczną i następową. Zaburzenia te dość szybko po zabiegu ustępują. Zauważyliśmy, że chory, tuż po ocknięciu się całkowicie zdezorientowany, rozpoznaje jednak w lot znajome twarze nawet tych osób, z którymi nie jest bardzo zżyty. [podobne: , Siłownie zewnętrzne, stomatolog Warszawa, Stomatolog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

Pojecie pamieci nastepowej czyli nastepczej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do zmniej- szenia objętości całego boku klatki piersiowej wiedzie najczęściej rozległe Lapa danie się płuca w gruźlicy włóknistej. Zapalenie opłucnej z jej bli- znowaceniem może wieść do rozleglego zapadania się dolnej części klatki piersiowej. Towarzyszy mu nieraz wyraźne przesunięcie sąsiednich na- rządów, np. serca, skrzywienie kręgosłupa. Natomiast gruźlica włókni- sta samych płuc wiedzie częściej do zapadnięcia się przede wszystkim dołków nadobojczykowych i podobojczykowych i wyraźnego sterczenia obojczyka po chorej stronie. Zapadnięcie górnej części klatki piersiowej może być nawet większe, niżby to odpowiadało stopniowi zapadnięcia się chorej części płuca. Zależy to od miejscowego zaniku mięśni na tle toksycznym. Ograniczone zapadnięcie się klatki piersiowej, zwłaszcza w górnych jej częściach, może być wywołane także przez jamę w płu- cach, w przeciwieństwie do ograniczonej odmy opłucnej, której towarzy- szy zwykle miejscowe wygładzenie, a jeżeli ciśnienie w jamie odmowej. jest zwiększone – nawet wypuklenie klatki piersiowej. Spłaszczenie lub zapadnięcie I i II międzyżebrza niekoniecznie jednak świadczy o jednym z wyżej wymienionych stanów, gdyż zdarza się i przy prawidło-wym sta- nie szczytu płucnego w razie zwiotczenia mięśni barkowych. Prócz zapadnięcia klatki piersiowej po jednej stronie rozległego lub ograniczonego, w gruźlicy. płuc zdarza się wypuklenie po jednej stronie, najczęściej rozległe. Zazwyczaj przyczyną tego jest równoczesna rozedma płuc, duży wysięk o-płucny luz zastawkowa odma opłucna. Silne zapad – nięcie się klatki piersiowej, jej wypuklenie oraz zupełna symetria obu jej połów nie wyłączają istnienia sprawy gruź1iczej w płucu. Skóra klatki piersiowej, jak zresztą i w innych częściach ciała, bywa w gruźlicy płuc bardzo często blada, zwłaszcza po. obfitych krwotokach oraz w późniejszych okresach choroby, szczególnie gdy się rozwinie skro- biawica narządów wewnętrznych. Zwłaszcza gruźlica szczytowa ujawnia się nieraz w postaci blednicy, co wieść może do .mylnego rozpoznania. W przypadkach znacznej aktywności gruźlicy bladość skóry może kon- trastować z sinawo-czerwonym zabarwieniem policzków, tzw. rumień- cem suchotniczym. Po stronie chorego płuca bywa on nieraz o wiele wybitniejszy niż po stronie zdrowego płuca albo istnieje tylko po chorej stronie. Objaw ten zależy od ucisku nerwu współczulnego przez obrzmiałe węzły chłonne lub przez zrosty opłucne. Wskutek drażnienia wiązki oczno-źrenicznej nerwu współczulnego może nastąpić jedno- stronne rozszerzenie średnicy. [patrz też: , protetyka, stomatolog Warszawa, korekcja wzroku ]

Comments Off

« Previous Entries