Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

W duchu wirchowianizmu wyobrazano sobie,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W duchu wirchowianizmu wyobrażano sobie, że nabytki pamięciowe tkwią pochowane jakby w szufladach komórko- wych, tak że żniszczenie pewnej grupy komórek musi pociągnąć za sobą do- szczętną zagładę engramów. Teorie te nie potwierdzają eię w do:świadczeniu klinicznym. Ebbinghaus (przytocz. za Mazurkiewiczem) przez 22 lata nie powta- rzał ośmiowiersza Byrona wyuczonego w latach szkolnych na pamięć, tak że zapomniał go zupełnie i nie mógł go sobie przypomnieć; mógł jednak stwier- dzić, podczas ponownego uczenia się go na pamięć, że zaoszczędził % powta- rzań w porównaniu z liczbą konieczną do nauczenia się na pamięć innego ośmio- wiersza, którego nigdy przedtem się .nie uczył. To samo doświadczenie można robić z chorymi wykazującymi ciężkie luki pamięciowe w przebiegu alkoho- licznego zespołu Korsakowa (Bleuler). Okazuje się, że i tutaj oszczędza się czasu przy ponownym uczeniu się materiału pamięciowego na pozór bez- powrotnie wraz ze wszystkimi engramami z zakresu luki pamięciowej znisz- czonego. Wynika z tego, że engramy nie tkwią w komórkach w myśl prymi- tywnych wyobrażeń, gdyż przy grubych uszkodzeniach tkanki mózgowej mu- siałyby doszczętnie ginąć, nie pozostawiając dyspozycji do ich ułatwionego po- nowienia. Natomiast czynności pamięciowe zdają się być funkcją całego mózgu. W sźezególności dotyczy to zdolności przechowywania nabytków pamięciowych. Zaburzenia czynności przypominania. W patologicznych przypadkach nie wystarczy dobrze coś zapamiętać, pieczołowicie to przechować i mieć w gotowości do odtworzenia. Jeżeli bowiem zawiedzie czynność odtwo- rzenia, to cały akt pamięciowy trzeba uważać za nieudały. Niektórzy dlatego chcą nawet w niewątpliwych zaburzeniach czynności przechowywania widzieć w ostateczności jednak zakłócenia ekforii. Jeżeli bowiem w ciężkim zespole Korsakowa możliwe jest odświeżenie engramów na pozór zniszczonych, a jed- nak istniejących, chociaż w jakimś trudnym do określenia utajeniu, to osta- tecznie sprawa sprowadza się do możliwości ekforowania tych utajonych en gra- mów. Jest to zagadnienie raczej teoretyczne, gdyż same engramy są pojęciem hipotetycznym, dotąd ani morfologicznie, ani neurofizjologicznie jeszcze nie wyświetlonym. [hasła pokrewne: , trener personalny, stomatologia Kraków, rozstanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

W duchu wirchowianizmu wyobrazano sobie,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

U chorych na gruźlicę płuc, dotkniętych dużą rozedmą płuc, liczne rzężenia wiodą czasami do mylnego rozpoznania przewlekłego nieżytu oskrzeli towarzyszącego rozedmie i zapoznania gruźlicy wskutek bo– wiem dużej rozedmy przytłumienia odgłosu opukowego może nie byc. Rzężenia w okolicy szczytów płuc muszą w tych przypadkach nasuwa się na myśl, prócz rozedmy płuc jeszcze i gruźlicę, rzężenia bowiem, tak częste w rozedmie płuc, słyszy się głównie w dolnych płatach płuc. Rzężenia, nawet szczytowe, nie zawsze świadczą o czynnym okresie gruźlicy płuc. Niekiedy po zupełnym wyleczeniu gruźlicy słyszy. się vi· szczycie płuc latami świsty wskutek zwężenia. oskrzela, wywołanego zbliznowaceniem tkanki płucnej. W innych przypadkach rzężenia wil- gotne zależą od nieżytu w odcinku oskrzela, załamanym. wskutek zapa- dania się (retractio) płuca przy wyleczeniu gruźlicy. U chorych na gruźlicę płuc często się słyszy tarcie opłucne zależne od częstego w gruźlicy płuc suchego zapalenia opłucnej. Ten objaw ma doniosłe znaczenie, Zwłaszcza gdy słyszy się go w okolicy szczytów płuc po obu stronach, a także na całej połowie klatki piersiowej lub na znacznej przestrzeni obu jej połów. W szczytach wsku- tek małej ich rozszerzalności tarcie opłucne słyszy się stosunkowo rzadko, chociaż zapalenie szczytowe opłucnej zdarza się w gruźlicy płuc bardzo często. Na tętnicy podobojczykowej w dołku nadobojczykowym, rzadziej po- niżej obojczyka u chorych na gruźlicę płuc słyszy się czasami szmer skurczowy o charakterze dmuchającym. Słychać go w okresie wde- chu i wydechu lub tylko w jednym z tych okresów oddechowych, przy czym szmer wzmaga się podczas silnego wdechu. Zależy on od zrostów opłucnych z tętnicą podobojczykową. Najczęściej słyszy się go w gruźlicy szczytowej. Słyszalny po jednej tylko stronie powinien: on zawsze wzbu- czać podejrzenie co do gruźlicy szczytu. W przypadkach zwężenia tętnicy płucnej na tle znacznego przesunięcia serca – zdarza się to w przewlekłej postępującej gruźlicy płuc – słyszy się szmer skurczowy w II lewym międzyżebrzu przy mostku. [patrz też: , stomatologia Kraków, pieczenie w miejscach intymnych, wózki dziecięce ]

Comments Off

« Previous Entries