Posts Tagged ‘trener personalny’

W duchu wirchowianizmu wyobrazano sobie,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W duchu wirchowianizmu wyobrażano sobie, że nabytki pamięciowe tkwią pochowane jakby w szufladach komórko- wych, tak że żniszczenie pewnej grupy komórek musi pociągnąć za sobą do- szczętną zagładę engramów. Teorie te nie potwierdzają eię w do:świadczeniu klinicznym. Ebbinghaus (przytocz. za Mazurkiewiczem) przez 22 lata nie powta- rzał ośmiowiersza Byrona wyuczonego w latach szkolnych na pamięć, tak że zapomniał go zupełnie i nie mógł go sobie przypomnieć; mógł jednak stwier- dzić, podczas ponownego uczenia się go na pamięć, że zaoszczędził % powta- rzań w porównaniu z liczbą konieczną do nauczenia się na pamięć innego ośmio- wiersza, którego nigdy przedtem się .nie uczył. To samo doświadczenie można robić z chorymi wykazującymi ciężkie luki pamięciowe w przebiegu alkoho- licznego zespołu Korsakowa (Bleuler). Okazuje się, że i tutaj oszczędza się czasu przy ponownym uczeniu się materiału pamięciowego na pozór bez- powrotnie wraz ze wszystkimi engramami z zakresu luki pamięciowej znisz- czonego. Wynika z tego, że engramy nie tkwią w komórkach w myśl prymi- tywnych wyobrażeń, gdyż przy grubych uszkodzeniach tkanki mózgowej mu- siałyby doszczętnie ginąć, nie pozostawiając dyspozycji do ich ułatwionego po- nowienia. Natomiast czynności pamięciowe zdają się być funkcją całego mózgu. W sźezególności dotyczy to zdolności przechowywania nabytków pamięciowych. Zaburzenia czynności przypominania. W patologicznych przypadkach nie wystarczy dobrze coś zapamiętać, pieczołowicie to przechować i mieć w gotowości do odtworzenia. Jeżeli bowiem zawiedzie czynność odtwo- rzenia, to cały akt pamięciowy trzeba uważać za nieudały. Niektórzy dlatego chcą nawet w niewątpliwych zaburzeniach czynności przechowywania widzieć w ostateczności jednak zakłócenia ekforii. Jeżeli bowiem w ciężkim zespole Korsakowa możliwe jest odświeżenie engramów na pozór zniszczonych, a jed- nak istniejących, chociaż w jakimś trudnym do określenia utajeniu, to osta- tecznie sprawa sprowadza się do możliwości ekforowania tych utajonych en gra- mów. Jest to zagadnienie raczej teoretyczne, gdyż same engramy są pojęciem hipotetycznym, dotąd ani morfologicznie, ani neurofizjologicznie jeszcze nie wyświetlonym. [hasła pokrewne: , trener personalny, stomatologia Kraków, rozstanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘trener personalny’

W duchu wirchowianizmu wyobrazano sobie,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W rzadkich przypadkach spostrzega się przetoki ropni zimnych lub ropnie zimne, i to nawet w wieku dojrzałym. O wiele rzadziej (Alfred Sokołowski. i inni) na przedniej ścianie klatki piersio- wej spostrzega się miękki guz od przebijającej się na zewnątrz jamy płucnej albo nawet przetokę idącą do jamy. Mniej więcej w 20% przypadków gruźlicy płuc stwierdza się (Edward Żebrowski) . oglądaniem obrzmiałe węzły chłonne w środkowej linii pachowej. Są to węzły usadowione najczęściej nie w szczycie pachy, lecz w IV (w 64%), rzadziej (w 33%) w V międzyżebrzu (gl. thoracoles laterales inferiores). Najłatwiej je do- strzec oglądając klatkę piersiową przy oświetleniu bocznym. Leżą one pod po- więzią, są mało ruchome, zbite, wielkości grochu. Z poprawą gruźlicy zmniejszają się, z pogorszeniem powiększają się. Obrzmienie tych węzłów spostrzega się w gru- źlicy płuc przebiegającej ze zrostami opłucnymi lub z obrzmieniem węzłów chłon- nych okołoprzełyk.owych, albo leżących na główkach żeber: U osób, nie dotkniętych gruźlicą płuc, powiększenie omawianych węzłów chłonnych stwierdza się tylko w 2,5%. Obrzmienie węzłów szyjnych i nadobójczykowych oraz leżących w szczycie pachy, jeżeli nie chodzi o węzły pochodzenia zołzowego (scro- phulosis), zdarza się w gruźlicy płuc rzadko. Powiększenie węzłów nad- obojczykowych, zwłaszcza po jednej stronie, u chorego ze zmianami i w płucach wzbudza raczej przypuszczenie raka płuca. U chorych na gruźlicę płuc, zwłaszcza w wieku młodym, wykrywa się czasami oglądaniem powiększenie tarczycy. Na tę zmianę zwrócił uwagę Turban: Zależy ona od toksycznego działania jadu gru- źliczego. Co prawda, tarczyca nie leży w granicach klatki piersiowej. Wspominam jednak o jej powiększeniu, nieraz bowiem wywiera ono wpływ na pojawienie się niektórych objawów fizycznych w zakresie pluc i wobec tego może być powodem mylnych wniosków. Prócz tego niewielkie powiększenie tarczycy łącznie z przyśpieszeniem czynności serca na tle toksycznego działania jadów gruźliczych może wieść w przy- padkach utajonej lub rozpoczynającej się gruźlicy do mylnego rozpozna- nia choroby Basedowa. [patrz też: , trener personalny, olejek arganowy do włosów, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

« Previous Entries