Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

POCZUCIE CHOROBY PSYCHICZNEJ I SAMOKRYTYCYZM

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

POCZUCIE CHOROBY PSYCHICZNEJ I SAMOKRYTYCYZM Powiedniał już Baillarger: La folie est une info1tune qui signo1e elle – meme. Istotnie n ajcięższe psychozy przebiegają najczęściej bez poczucia choroby psy- chicznej. khizofrenicy czasem tylko na początku, gdy rozpoczyna się przemiana ich osobo vości, zdają sobie częściowo sprawę z tego, że dzieje się z riimi coś niezwykle go. Nawet w tych rzadkich przypadkach poczucie choroby psychicz- nej bywa jednak powierzchowne i niekonsekwentne w znaczeniu ambisentencji. Na skutej: paratymii, .chory nie przejmuje się głębiej informacją, że jest psy- chicznie chory, stosunek jego do tej wiadomości jest przy tym ambiwalentny. W sprawach psychoorganicznych poczucie choroby psychicznej bywa tylko na początku, wybitne bywa np. w okresie neurastenicznym. W miarę pogłębia- nia się oiępienia i euforii zanika wszelki krytycyzm. Cielesnych skarg hipo- chondrycs.nych nie trzeba brać .za poczucie choroby psychicznej. Wybitne po- czucie ch oroby psychicznej stwierdza się w stanach depresyjnych, zwłaszcza .endogenlYCh, również u większości chorych nerwicowych. U tych ostatnich góruje je Inak zazwyczaj przekonanie o chorobie somatycznej. Nerwica natręctw przebieg najczęściej z pełnym krytycyzmem, natomiast natręctwa objawowe nie zaws :e. Częściowy krytycyzm zachowuje wielu chorych w stanie mania- kalnym, lawet zdarza się to w stanie szałowym. Chorzy ci podają czasem, że zdają sobie sprawę z chorobliwości swego stanu, lecz nie mogą się opanować. Brak po zucia choroby psychicznej jest ważnym momentem w różnicowaniu. [patrz też: , olejek cbd, kurs sep, tusz do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

POCZUCIE CHOROBY PSYCHICZNEJ I SAMOKRYTYCYZM

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z punktu widzenia praktycznego stosowane są rozmaite podziały pamięci. Mówi się np. o pamięci mechanicznej, jeżeli zapamiętanie i przypomnienie opiera się głównie na wolnych skojarzeniach. Jeżeli podstawą tych czynności są głównie związki logiczne, mówi się o pamięci ligicznej. Warunkiem mechanicznego zapamiętania jest przede wszystkim powtarzanie; im więcej tych powtórzeń, tym trwalsze jest skojarzenie. Natomiast podstawowym wa- runkiem zapamiętania logicznego jest zrozumienie; im lepsze zrozumienie, tym wię- cej sensownych związków utrwala się w pamięci. W życiu praktycznym obydwa te typy zapamiętywania, czyli uczenia się, odgrywają rolę i powinny być stosowane. Mówi się też o zapamiętywaniu mimowolnym i dowolnym, czyli zamierzonym. Podobnie też przypomnienie może być mimowolne lub dowolne. Mówi się także O rozmaitych rodzajach pamięci, np.: 1) pamięć ruchowa polega na zapamiętywaniu i przypominaniu sobie ru- chów. Na jej zasadzie tworzą się nawyki ruchowe, jak pisanie ręczne i na maszynie. gra na instrumentach muzycznych, Sporty itd.; 2) pamięć oblazowa, której najważniejszymi odmianami są pamięć wzro- kowa i słuchowa, wyraża się w tworzeniu wyobrażeń odtwórczych; 3) pamięć słowno-logiczna polega na zapamiętywaniu i odtwarzaniu myśli. Ponieważ myśli wiążą się u normalnego człowieka z mową, przeto zapamię- tujemy i przypominamy sobie myśli wyrażone słowami; 4) pamięć uczuciowa. Chodzi tu o utrwalenie się w pamięci przeżytych stanów uczuciowych i o pamięciowe ich odtwarzanie. Do przypomnienia sobie daw- niejszych przeżyć uczuciowych może dochodzić mimo woli. Uświadamia się wtedy sam afekt, np. lęk, wzruszenie, obrzydzenie, gniew itd., bez zdania sobie sprawy z przyczyn tych stanów uczuciowych, a więc bez przypomnienia sobie wyobrażeń kojarzących się z nimi. Zjawiska te odgrywają doniosłą rolę w patogenezie psycho- nerwic lękowych i innych zaburzeń. [hasła pokrewne: , olejki do włosów, Balsam Johnson, tusz do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries