Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

Pratki gruzlicy we krwi. Zagadnienie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Prątki gruźlicy we krwi. Zagadnienie krążenia prątków gru- źlicy w krwi chorych na gruźlicę płuc interesowało lekarzy od dawna. Pierwsze badania w tym kierunku przemawiały za dużą wartością roz- poznawczą drobnowidowego wykrywania prątków w krwi. Wkrótce okazało się, że taki wniosek Oparto na mylnej interpretacji. Mianowicie stwierdzono, że metodą bakterioskopową wykrywa się prątki kwaso- Oporne bardzo często w krwi osób zupełnie zdrowych. Nie są to prątki gruźlicy, lecz bakterie kwasooporne niechorobotwórcze. szeroko rozpo- wszechnione w przyrodzie, które można znaleźć czasami nawet w wodzie przekroplonej, użytej, do rozpuszczania hemoglobiny. Przekonano się także, że kwasooporne są również otoczki czerwonych krwinek często łudząco przypominające w preparatach bakterie kwasooporne. Przy usu- nięciu tych możliwych błędów badania krwi metodą bakterioskopową co do prątków gruźlicy wypadły ujemnie. Wobec tego odmówiono bada- niom krwi znaczenia. dla rozpoznawania gruźlicy. Sprawę wznowił Lowenstein podając w r. 1930, że opracowaną przez. niego metodą po- siewów można prątki gruźlicy wyhodować z krwi w gruźlicy płuc oraz w gruźlicy innych narządów. Louieneteisi i inni stwierdzili tą metodą prątki gruźlicy także w ostrym gośćcu stawowym i w licznych chorobach nie mających nic wspólnego z zakażeniem gruźliczym. Bardzo liczne ba- dania innych autorów nie potwierdziły jednak wniosków Linnetisteuui co do wartości jego metody t częstości prątków gruźlicy w krwi chorych na gruźlicę. Badacze polscy (GaLiborska, Feliks Przesmycki i Sporzyński, Seliuxmouia i Hieronim Reiterouiski, Eugenia Piasecka-Zeyland) badając 179 przypadków gruźlicy różnych narządów, przeważnie płuc, wykryli metodą Lowensteina przy zachowaniu wszystkich ostrożności prątki kwa- sooporne w krwi zaledwie w 3 przypadkach, przy czym w 2 z nich nie rozstrzygnięto, czy to były prątki gruźlicy, czy kwasooporne niecho- robotwórcze. Dołączając do tych 3 przypadków badania krwi 11.030 chorych na gruźlicę, wykonane przez przeszło 100 innych badaczy, otrzymamy wynik dodatni w 592 przypadkach, zatem zaledwie w 5,3% (Puisecka-Zeuuuui], Dowodzi to, że metoda Lowensteina hodowli prąt- ków gruźlicy z krwi nie ma znaczenia dla rozpoznania gruźlicy, prątki bowiem gruźlicy stwierdza się nią w krwi, wbrew Linoensteinoun, bardzo rzadko, nawet w ciężkiej gruźlicy płuc. [patrz też: , olejowanie włosów, Zdrowa żywność, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

Pratki gruzlicy we krwi. Zagadnienie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Omamy pamięciowe występują najczęściej w schi- zofrenii paranoidalnej. Chora skarży się np., że się ją co noc gwałci, korzysta- jąc ,z jej głębokiego snu. Omamy te mogą dotyczyć czasów, gdy w ogóle chory był jeszcze wolny od psychozy, tak że zjawiska tego nie da się sprowadzić do omamów czuciowo-ustrojowych. Omamy pamięciowe występują zresztą czasem u chorych, którzy w ogóle nie halucynują, np. w psychozach órganicznych. Nie- którzy zaliczają tutaj również to, co opisaliśmy powyżej pod nazwą pseudologia phantastica, a także konfabulacje. Objawy pseudologiczne zasługują na tę nazwę co najwyżej dopiero wówczas, gdy wytworzy się wiara w rzeczywistość zmyślo- nych historii, co jednak nie zawsze ma miejsce. 3. Na pograniczu złudzeń i omamów pamięciowych pomieścić trzeba złudy Pamięciowe utożsamiające, znane pod francuską nazwą dejii vu (już widziane) lub dejii vecu (już przeżywane). Złudy te zdarzają się i zdrowym zwłaszcza w stanach zmęczenia fizjologicznego lub neurastenicznego, Na prze-J życiach takich opierano fantastyczne teorie metafizyczne o wędrówce dusz (metempsychoza, palingeneza, reinkarnacja). Złudy te występują jako prawid- łowe zjawisko w psychologii marzenia sennego. Jednakże w psychopatologii zjawiska te natężeniem swoim i siłą towarzyszącego im przekonania o praw- dziwości dochodzą do rozmiarów objawu chorobowego. Występuje to szczegól- nie w schizofrenii i w zamroczeniu padaczkowym: chorzy czasem gniewają się, że padają ofiarą jakichś specjalnie dla nich zainscenizowanych komedii. 4.Kryptomnezje są odwrotnością poprzednich zaburzeń, mianowicie niektóre wspomnienia straciły tutaj cechę powtórności i wydają się osobnikowi tworem nowym. N a przykład w otępieniu starczym zdarza się, że chory opo- wiada nam anegdotkę, którą przed paru minutami od nas usłyszał. Zjawisko to, oczywiście bez cech jakości patologicznej, występować może i w prawidłowych warunkach. Mówi się wówczas o “podświadomym plagiacie”. Czasem pojęcia kryptomnezji używa się w innym nieco znaczeniu; np. glossolalia polega na przemawianiu w języku osobnikowi dotąd niewątpliwie nieznanym; mistycy ,dopatrują się w zjawiskach takich czegoś niezwykłego, chociaż chodzić może w przypadkach mistyfikacji histerycznej o sztuczną mowę podobną do wymyśla- nej przez bawiące się dzieci, albo też chodzić może o przypomnienie sobie dawno zapomnianych nabytków pamięciowych właśnie w znaczeniu kryptomnezji. Dlatego w leksykonach znaleźć można definicję kryptomnezji: podświadoma pamięć. Terminu tego nie należy mieszać z ekmenzją, która oznacza zja- wisko spotykane w zaburzeniach pamięci starczych i innych organicznych, po- legające na zapominaniu świeżych przeżyć przy dobrze zachowanych wspom- nieniach z dawnych czasów. [więcej w: , Zdrowa żywność, odzież termoaktywna, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off

« Previous Entries