Takze trudniejsze testy na dyzartrie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Także trudniejsze testy na dyzartrię mogą służyć do zbadania zdolności za- pamiętywania. W lżejszych przypadkach chory zapamiętuje pewne przeżycia, jednakże nabyte engramy okazują się bardzo nietrwałe i ich ekforia już po krótkim czasie okazuje się niewykonalna. Zapamiętywanie nie jest jednakże jakąś osobną władzą psychiczną. Pamięć jest integralną całością, a wgląd w jej funkcjonowanie uzyskujemy drogą analizy tworzywa spostrzeżeń klinicznych. W każdym razie w powolnie postępujących procesach otępieniowych, które stopniowo i równomiernie niszczą tkankę mózgową, np. w otępieniu starczym, stwierdzamy z zasady, że chory dobrze sobie przypomina dawne przeżycia, a źle lub wcale nie – przeżycia świeższe. Tłumaczymy sobie to dwojako. Po pierw- sze, tym mocniej tkwią engramy, im sprawniejsza w chwili przeżyć była funkcja zapamiętywania, która z upływem lat słabnie. Po wtóre, dawne engramy dla- tego tak mocno tkwią, że ulegały pogłębieniu dzięki ich częstemu odtwarza- niu; każde bowiem odtworzenie jest zarazem ponownym przeżyciem, stwarza więc możność ponownego zapisu w miejscu starej engrafii. Dowodem tego zdaje się być fakt, że przy wielokrotnych odtwarzaniach ulegają zapisowi również nieścisłości, pomyłki, przekręcenia, które zniekształcają pierwotną postać daw- nych engramów, prawdopodobnie najpodobniejszą do prawdy. Zaburzenia zdolności przechowywania, czyli organiczne upośledzenie pamięci sensu stricto należy rozumieć w znaczeniu psy- chofizjologicznym jako zniszczenie, a może tylko porażenie lub ciężki niedowład osobniczych nabytków engraficznych. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, ból pleców, Bielizna nocna damska ]

Comments are closed.