Wskutek niedowladu czynnosci zapamietywania powstaje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wskutek niedowładu czynności zapamiętywania powstaje coraz bardziej rozszerzająca się luka pamięciowa, tzn. brak zasobów pamięciowych z pewnego okresu czasu. Luka pamięciowa w ten sposób powstała dotyczy naj świeższych nabytków pamięciowych, mianowicie ostatnich dni, tygodni, miesięcy, lat, na- wet dziesiątków lat. Im dłużej osobnik żyje, tym dłuższy okres życia objęty jest tą luką pamięciową, wskutek czego wtórnie przychodzi do zaburzeń orien- tacji, o których poniżej będzie mowa osobno. W przeciwieństwie do wspomnień z ostatniego okresu, wspomnienia z dawnych czasów mogą się utrzymywać z zadziwiającą wyrazistością i ich prŻypominanie może nie przedstawiać naj- mniejszych trudności. Stąd wniosek, że zdolność przypominania jako taka, przy- najmniej w czystych zaburzeniach omawianego typu, nie jest upośledzona. Sche- mat ten, praktycznie bardzo przydatny, daleki jest oczywiście od teoretycznej ścisłości. Nawet bowiem wtedy, gdy ucierpiała głównie zdolność zapamięty- . wimia, równocześnie i inne czynności pamięciowe ulegają w pewnym stopniu upośledzeniu. Przy badaniu zdolności zapamiętywania pamiętać trzeba, że ujemny wynik może zależeć od mnóstwa okoliczności ubocznych, chwilowego rozproszenia uwagi, trwałych zaburzeń uwagi, stanu wzruszenia, apatii z zanikiem zainte- resowań, braku współpracy chorego, któremu nie chce się dokonać żadnego wysiłku umysłowego itd. Czasem zapamiętywanie może być upośledzone wtór- nie u chorego, u którego nie domaga pojmowanie. Przytępiony słuch może również imitować upośledzenie zdolności zapamiętywanią. Wypracowano wiele sposobów badania zdolności zapamiętywania. W klinice posługujemy się standartowym zestawem pięciu cyfr, mianowicie 3, 5, 7, 4, 9 (tzw. test Kirschnera). Zdrowy człowiek, znajdujący się w zwykłym nastroju, zdolny jest. zapamiętać 5 do 6 cyfr, tzn. po bezpośrednim powtórzeniu poda- nego szeregu cyfr i następowym odwróceniu uwagi na inne tematy, zdolny jest cyfry te bez błędu, w podanej kolejności powtórzyć. Organicy mylą się już nawet przy bezpośrednim powtórzeniu. Po odwróceniu uwagi powtarzają tylko część tych cyfr lub przestawiają ich kolejność. Dla tego samego celu można kazać choremu, aby zapamiętał sobie leżące na biurku przedmioty lub wiszące na ścianach pokoju obrazy, a po chwili kazać, aby je wyliczył. [podobne: , infekcje intymne, olejek cbd, fizjoterapia ]

Comments are closed.