Zajmujace psychiatrów zaburzenia zdolnosci przypominania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zajmujące psychiatrów zaburzenia zdolności przypominania są właściwie wstępnym okresem tzw. afazji amnestycznej, która polega na utrud- nieniu lub niemożliwości znalezienia właściwego dla swej myśli wyrazu. Jeżeli choremu słowo to podpowiemy, to natychmiast je rozpozna i prawidłowo pow- tórzy. Nie ma tu więc afazji ani ruchowej, ani sensorycznej. Chory jest usta- wicznie w podobnym położeniu jak zdrowy, któremu nie przychodzi na myśl, przy usiłowaniu przypomnienia sobie, jakaś nazwa, czy imię własne. Można przy badaniu nie dostrzec afazji amnestycznej (także i ruchowej), jeżeli poszu- kiwany wyraz zawarty będzie w niezręcznie sformułowanym pytaniu, np. “czy to jest ołówek”? Może się zdarzyć, że chory w bezuczuciowo wypowiadanym zdaniu wymieni trafnie jakieś nazwisko. Gdy jednak zaraz potem zapytamy chorego o nazwisko tej osoby, już jej nie nazwie. Siedzibą anatomiczną afazji amnestycznej ma być pogranicze lewych zawojów skroniowych drugiego i trze- ciego. W chorobach organicznych mózgu rozlanych, np. w porażeniu postępu- jącym, w otępieniu starczym itd., a nawet w pewnym stopniu w fizjologicznej starości, zjawiska te występują często. Czasem jest to pierwszy objaw tych chorób.
NIEPAMIĘC (AMNESIA) Przez n i e p a m i ę ć rozumiemy lukę pamięciową ograniczoną albo co do treści, albo .co do czasu. W pierwszym przypadku chodzi o ogniskowe wypad- nięcie takiego rodzaju, że chory wykazuje niepamięć pewnych uszeregowanych treści, nie pamięta np. rzeczowników lub liczebników, albo ulegają zagładzie tylko elementy wzrokowe lub słuchowe itd. Sprawy te zajmują raczej neuro- logię. Do tego samego rzędu zaliczyć trzeba jednak niepamięć określonych wyda- rzeń (amnesia catathymica), zdarzająca się najczęściej w histerii. Chory z okresu, gdy świadomość jego była jakościowo nie zmieniona, potrafi odtworzyć wszyst- kie okoliczności z wyjątkiem niektórych, odnoszących się do pewnych osób, rzeczy czy wydarzeń. W okresie gdy histerię leczono hipnozą (dziś uważa się to za przeciwwskazane), udawało się w takich przypadkach bez trudu wydobyć na jaw rzekomo zapomniane przeżycia, dowód, że odpowiednie engramy nie doznają tu naj mniejszego upośledzenia i że cała rzecz sprowadza się do czyn- nościowego zaburzenia funkcji przypominania. [więcej w: , catering dietetyczny, olej kokosowy, olejek kokosowy ]

Comments are closed.