Próba monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego w urazowym uszkodzeniu mózgu AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Ponadto, analizy post hoc zintegrowanej intensywności leczenia (patrz definicja w sekcji wyników dodatku uzupełniającego) ujawniły, że całkowita liczba terapii była znacznie większa dla grupy badań obrazowo-klinicznych jako całości oraz dla osób, które przeżyły leczenie mózgu. podgrupy niż w grupie monitorowania ciśnienia. Tabela 3 i tabela S9A w dodatkowym dodatku pokazują, że stosowanie barbituranów o wysokiej dawce było większe w grupie monitorowania ciśnienia niż w grupie badań obrazowo-klinicznych (24% w porównaniu z 13%). Nie było istotnej różnicy między grupami pod względem liczby pacjentów poddanych kraniektomii. Odsetek pacjentów leczonych hipertoniczną solą fizjologiczną i proporcją leczoną hiperwentylacją był istotnie wyższy w grupie badań obrazowo-klinicznych niż w grupie monitorującej ciśnienie (odpowiednio 72% w porównaniu z 58% i 73% w porównaniu z 60%). Wśród pacjentów, którzy otrzymywali leczenie mannitolem lub hipertoniczną solą fizjologiczną, czas leczenia był dłuższy w grupie badań obrazowo-klinicznych niż w grupie kontrolującej ciśnienie (21 godzin vs. 13 godzin dla mannitolu i 21 godzin vs. 10 godzin dla hipertonicznej soli fizjologicznej; ). Zdarzenia niepożądane
Tabela 4. Tabela 4. Poważne zdarzenia niepożądane związane z cewnikiem. Dystrybucje poważnych zdarzeń niepożądanych, zdarzeń niepożądanych, powikłań i zdarzeń niepożądanych związanych z cewnikiem przedstawiono w Tabeli 4, a także w tabelach S10A i S10B w dodatkowym dodatku. W żadnej z badanych grup nie wystąpiły żadne poważne działania niepożądane związane z cewnikiem.
Dyskusja
Nasze wyniki nie potwierdzają hipotetycznej przewagi leczenia kierowanego przez monitorowanie ciśnienia wewnątrzczaszkowego w porównaniu z kontrolą kierowaną przez badanie neurologiczne i seryjne obrazowanie TK u pacjentów z ciężkim urazowym uszkodzeniem mózgu. Monitorowanie ciśnienia wewnątrzczaszkowego jest podstawą leczenia ciężkiego urazowego uszkodzenia mózgu. Zasadą przewodnią dodatkowych interwencji, takich jak monitorowanie ciśnienia perfuzji mózgowej lub modyfikacji perfuzji tkanek, jest utrzymanie ciśnienia wewnątrzczaszkowego poniżej 20 mm Hg.
Większość danych z nierandomizowanych, kontrolowanych badań potwierdza związek leczenia opartego na monitorowanym ciśnieniu wewnątrzczaszkowym z poprawą powrotu do zdrowia, co doprowadziło do zalecenia tego podejścia w kolejnych wydaniach opublikowanych wytycznych dotyczących postępowania w przypadku ciężkiego urazowego uszkodzenia mózgu4-7 (chociaż pojawiły się głosy wzywające do randomizowanego, kontrolowanego badania). Odmienna literatura istnieje. W dwóch retrospektywnych badaniach nie stwierdzono związku15 ani ujemnego związku16 między leczeniem opartym na monitorowaniu a wynikiem, a w starszym, małym, niskiej jakości badaniu przydatności monitorowania w prowadzeniu dawkowania mannitolu nie stwierdzono przydatności monitorowania. 17
Ponieważ nasze badanie przeprowadzono w Boliwii i Ekwadorze, zakres, w jakim wyniki można uogólnić na inne populacje pacjentów, wymaga dyskusji
[przypisy: lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, praca sochaczew olx, laparoskopia endometrioza ]

Tags: , ,

No Responses to “Próba monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego w urazowym uszkodzeniu mózgu AD 8”

 1. Tymon Says:

  Article marked with the noticed of: czekolada dla diabetyków[...]

 2. Radosław Says:

  Rozumiem, że największy problem że nie ma badań

 3. Robert Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu olejek kokosowy[...]

 4. Old Regret Says:

  Sprawdź czy z trzustka wszystko ok

Powiązane tematy z artykułem: laparoskopia endometrioza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego praca sochaczew olx