Zwiększone przeżycie z enzalutamidem w raku prostaty po chemioterapii AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

2,9 miesiąca; współczynnik ryzyka, 0,40; P <0,001) (Figura 1C) i czas do pierwszego zdarzenia związanego z układem kostnym (16,7 vs. 13,3 miesiąca, współczynnik ryzyka, 0,69, P <0,001) (Tabela 2). Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane, według oceny. Chociaż okres obserwacji dla grupy enzalutamidowej był ponad dwukrotnie większy niż w grupie placebo, częstość zdarzeń niepożądanych była podobna w obu grupach (Tabela 3). Grupa enzalutamidowa miała mniejszą częstość występowania zdarzeń niepożądanych stopnia 3. lub wyższego (45,3%, w porównaniu z 53,1% w grupie placebo). Mediana czasu do wystąpienia pierwszego takiego zdarzenia niepożądanego wynosiła 12,6 miesiąca w grupie otrzymującej enzalutamid, w porównaniu do 4,2 miesiąca w grupie placebo (ryc. 2S w dodatkowym dodatku). Częstość występowania zmęczenia, biegunki, uderzeń gorąca, bólu mięśniowo-szkieletowego i bólu głowy w grupie otrzymującej enzalutamid była wyższa niż w grupie placebo. Zaburzenia serca obserwowano u 6% pacjentów otrzymujących enzalutamid iu 8% pacjentów otrzymujących placebo (z zaburzeniami kardiologicznymi stopnia 3 odpowiednio u 1% i 2%). Nadciśnienie tętnicze lub podwyższone ciśnienie krwi obserwowano u 6,6% pacjentów w grupie otrzymującej enzalutamid i 3,3% pacjentów w grupie placebo. Nie stwierdzono istotnych zaburzeń równowagi między grupami pod względem częstości występowania innych działań niepożądanych, takich jak hiperglikemia, zwiększenie masy ciała, hiperlipidemia lub nietolerancja glukozy. W związku z tym nie było dowodów sugerujących rozwój zespołu metabolicznego związanego z enzalutamidem, chociaż badanie nie zostało zaprojektowane do formalnej oceny tego zdarzenia. Zaburzenia funkcji wątroby zgłaszano jako działania niepożądane u 1% pacjentów otrzymujących enzalutamid iu 2% pacjentów otrzymujących placebo.
Kompleksowa ocena danych elektrokardiograficznych, w tym odstęp QT i odstęp QT skorygowany o częstość rytmu serca (QTc), nie ujawniły klinicznie istotnych zmian częstości pracy serca, przewodzenia przedsionkowo-komorowego, depolaryzacji serca lub wpływu na repolaryzację serca, jak określono za pomocą QTc zgodnie ze wzorem Fridericia.21
Pięciu z 800 pacjentów w grupie enzalutamidowej (0,6%) zostało poinformowanych przez badaczy, że mieli napad; w grupie placebo nie odnotowano drgawek. Jeden przypadek stanu padaczkowego (splątanie związane z częściowym epilepsją o stanie zespolonym) wymagał interwencji medycznej; cztery inne napady miały charakter samoograniczający się i nie nawracały po przerwaniu badania. Cztery z napadów były świadkami. Potencjalnie czynniki predysponujące były obecne u kilku pacjentów. U dwóch pacjentów wystąpiły przerzuty do mózgu, z których u wystąpił napad 26 dni po przyjęciu ostatniej dawki enzalutamidu. Jednemu z pacjentów przypadkowo podano dożylnie lidokainę bezpośrednio przed napadem, a pacjent z atrofią mózgu miał niezapisane zdarzenie sklasyfikowane jako napad w kontekście ciężkiego używania alkoholu po rozpoczęciu stosowania haloperidolu 7 dni wcześniej
[patrz też: twaróg wartości odżywcze, afekt patologiczny, ten niezręczny moment cda ]

Tags: , ,

No Responses to “Zwiększone przeżycie z enzalutamidem w raku prostaty po chemioterapii AD 7”

 1. Wojciech Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: chirurgia[...]

 2. Little Cobra Says:

  Profilaktykę i w ogóle wzmacniająca krążenie trzeba rozpocząć już po 40

 3. Gabriela Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: aparat na zęby[...]

 4. Filip Says:

  Samemu się jest tępotą i innych pouczać

Powiązane tematy z artykułem: afekt patologiczny ten niezręczny moment cda twaróg wartości odżywcze